THÔNG TIN TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT & VẬT LÝ TOÁN

*****

Được sự cho phép của Bộ giáo dục và đào tạo, Khoa khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ Ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT & VẬT LÝ TOÁN (Vật lý tính toán) đợt 1 năm 2019 (dự kiến tháng 02/2019).

I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
 2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
  1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
  2. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
  3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

III. HÌNH THỨCTHỜI GIAN ĐÀO TẠO

 1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ:
  1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) là 3 năm tập trung đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm tập trung đối với người có bằng đại học.
  2. Trường hợp nghiên cứu sinh không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, trước khi hết hạn, nghiên cứu sinh phải làm thủ tục xin gia hạn học tập. Thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời gian này, nghiên cứu sinh phải theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.
 2. Hết thời gian gia hạn, nếu luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện thông qua thì Trường quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học. Kết quả học tập của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.
 3. Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
 1. Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành I (quy định tại Phụ lục VII) là tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo bằng tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hoặc trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
 2. Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành II (quy định tại Phụ lục VII) là tác giả chính tối thiểu 01 báo cáo hoặc công trình khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành hoặc 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

IV. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN

Ngành đúng (không học bổ sung kiến thức):

Ngành đúng đối với đối tượng đã có bằng thạc sĩ là chuyên ngành VLLT&VLT (60440103).

Ngành đúng đối với đối tượng chỉ tốt nghiệp đại học là chuyên ngành Vật lý học (52440102).

Ngành gần (học bổ sung kiến thức):

Ngành gần đối với đối tượng đã có bằng thạc sĩ là các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Thiên văn học (60440101), Vật lý chất rắn (60440104), Vật lý vô tuyến và điện tử (60440105 ), Vật lý nguyên tử (60440106), Quang học (60440109), Vật lý địa cầu  (60440111), Khoa học vật liệu (60440122), Hóa lý thuyết và hóa lý (60440119).

Ngoài ra, các đối tượng đã có bằng thạc sĩ các chuyên ngành vật lý khác, nếu có chương trình đào tạo giống với chương trình của thạc sĩ là chuyên ngành VTLT&VLT (60440103) từ 60% trở lên có thể được Hội đồng tuyển sinh của Trường xem xét và xếp vào đối tượng ngành gần.

V. ĐIỀU KIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1. Tiêu chuẩn người hướng dẫn độc lập:

 1. Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật giáo dục đại học;
 2. Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ;
 3. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên;
 4. Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành I (quy định tại Phụ lục VII) là tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo bằng tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hoặc trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
 5. Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành II (quy định tại Phụ lục VII) là tác giả chính tối thiểu 01 báo cáo hoặc công trình khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành hoặc 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
 6. Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế;
 7. Người hướng dẫn độc lập phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo hoặc là nhà khoa học người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học với cơ sở đào tạo.

2. Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó:

 1. Người hướng dẫn chính phải có đầy đủ các tiêu chuẩn qui định;
 2. Người hướng dẫn phụ phải có các tiêu chuẩn tối thiểu qui định;
 3. Ít nhất phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo.

3. Nhiệm vụ và quyền của người hướng dẫn:

 1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật giáo dục đại học;
 2. Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 04 nghiên cứu sinh; người có bằng tiến sĩ được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 03 nghiên cứu sinh;

 VI. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT

Học và tên

(Học Hàm, Học Vị)

Đơn vị

Lĩnh vực

nghiên cứu

Thông tin liên hệ

Ghi chú

1

PGS.TS Dương Hiếu Đẩu

Khoa Khoa học Tự nhiên

Xừ lý tín hiệu Vật lý –Địa cầu bằng biến đổi wavelet đa phân giải 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0817 270 899

Có thể bổ sung một thầy đồng hướng dẫn

2

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong

 

TS. Lê Thọ Huệ

Khoa Khoa học Tự nhiên

 

Viện Vật lý

1) Tín hiệu vật lý mới trong tương tác của các hạt boson Higgs

2) Vai trò vật chất tối của neutrino ngoại lai trong các mô hình chuẩn mở rộng

3) Bất đối xứng Baryon trong các mô hình chuẩn mở rộng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916350808

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Có hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh nếu người hướng dẫn có đề tài NCKH

3

PGS.TS Nguyễn Thành Tiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Tính toán và mô phỏng các hệ vật liệu thấp chiều cấu trúc nano, định hướng ứng dụng linh kiện quang điện tử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0907.851285

Có hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh nếu người hướng dẫn có đề tài NCKH

4

PGS.TS Nguyễn Trí Tuấn

 

TS. Đào Xuân Việt

 

Khoa Khoa học Tự nhiên

 

Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vật liệu từ bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916-985-856

Có hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh nếu người hướng dẫn có đề tài NCKH

5

PGS.TS. Vũ Thanh Trà

Khoa Sư phạm

Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất (dẫn điện, nhiệt điện, và dẫn quang) cho hệ các Vật liệu hai chiều Graphene và tựa Graphene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916777386

Có hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh nếu người hướng dẫn có đề tài NCKH

6

PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng

 

TS. Đặng Minh Triết

Viện Vật lý

 

 

Khoa Sư phạm

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hệ vật liệu mềm và nghiên cứu tính chất quang điện của Vật liệu bán dẫn chấm lượng tử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0904292100

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0944940383

Có hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh nếu người hướng dẫn có đề tài NCKH

Thông báo

Số lượt truy cập

724947
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
31
4661
21628
724947

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn