Danh mục các bài báo đã xuất bản:

Từ năm 2015 về trước, Năm 2016, Năm 2017, Năm 2018

Năm 2019

 1. Qui, Nguyen Thanh, 2019. Wachsmuth, Daniel. Full stability for a class of control problems of semilinear elliptic partial differential equations. SIAM J. Control Optim. 57 (2019), no. 4, 3021–3045. 49K20 (35J61 49K40) (SCI).
 2. Phan Hoang Chon, Phạm Bích Như, 2019. On the mod p Lannes-Zarati homomorphism. Journal of Algebra. 573, 316-342.
 3. Le Thanh Tung, 2019. On higher-order proto-differentiability of perturbation maps. Positivity, doi:10.1007/s11117-019-00689-x.
 4. Le Thanh Tung, 2019. Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for semi-infinite programming with multiple interval-valued objective functions. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 1-21.
 5. Le Thanh Tung, 2019. Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for convex semi-infinite programming with multiple interval-valued objective functions. Journal of Applied Mathematics and Computing. doi: 10.1007/s12190-019-01274-x.
 6. Vo Van Tai, 2019. Cluster width of probability density functions. Intelligent Data Analysis. 23:385-405.
 7. Vo Van Tai, 2019. An improved fuzzy time series forecasting model using variations of data. Fuzzy Optimization and Decision Making. 18(2): 151-173.
 8. Vo Van Tai and Nghiep Laidai, 2019. A new fuzzy time series model based on cluster analysis problem. International Journal of Fuzzy Systems. 21(3): 852-864.
 9. Vo Van Tai, Dinh Phamtoan, Dung Tranthi, 2019. Automatic genetic algorithm in clustering for discrete elements. Computation Statistics-Simulation and Communication. doi.org/10.1080/03610918.2019.158830.
 10. Dinh phamtoan, Tai Vovan, T., Pham-Chau, A. T., Nguyen-Trang,. T. 2019. A new Binary Adaptive Elitist Differential Evolution Based Automatic k-Medoids Clustering for Probability Density Functions. Mathematical Problems in Engineering. doi.org/10.1155/2019/6380568.
 11. Le Thanh Tung, 2019, Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for nonsmooth multiobjective semidefinite and semi-infinite programming. Journal of Applied and Numerical Optimization. 1, 63-75.
 12. Dim Hokieu, Thao Nguyentrang, Tai Vovan, 2019, Fuzzy cluster analysis of images based on their color. Journal of Mathematical Applications. 17(1): 1-19.
 13. Lâm Hoàng ChươngDương Thị TuyềnPhạm Bích Như và Trần Thị Thiện, 2019. Tốc độ hội tu trong định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 50-55.
 14. Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Phạm Thanh Hùng, Phạm Lê Bạch Ngọc, 2019. Điều kiện tối ưu tập chấp nhận được lồi xác định bởi vô hạn ràng buộc bất đẳng thức. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1): 39-46.
 15. Chuong, L.H., Xuan, L.T.M., Ha, N.T.T. and Van, L.N.T., 2019. Law of large number for one dimensional Markov process. Can Tho University Journal of Science. 11(1): 95-99.

Năm 2018:                                                                                                                                                   Về đầu trang

1. Tung, L.T., (2018). On second-oder proto-differentiability of perturbation maps. Set-Valued and Variational Analysis. 26: 561-579

2. Tung, L.T., (2018). Strong Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for  multiobjective semi-infinite programming via tangential subdifferential, RAIRO - Operations Research, doi:10.1051/ro/2018020

3. Qui, Nguyen Thanh; Wachsmuth, Daniel. Stability for bang-bang control problems of partial differential equations. Optimization 67 (2018), no. 12, 2157--2177MR3892488  (SCIE)

4. Qui, Nguyen Thanh; Tuan, Hoang Ngoc. Stability of generalized equations under nonlinear perturbations. Optim. Lett. 12 (2018), no. 4, 799--815. MR3804023  (SCIE)

5. Tai Vovan and Thao Nguyentrang (2018). Similar Coefficient of Cluster for Discrete Elements. The Indian Journal of Statistics 80(1): 19 – 36.

6. Tai Vovan, Loc Tranphuoc and Ha Chengoc (2018). Communications in Mathematics and Statistics. Doi: 10.1007/s40304-018-0139-8.

7. Diem Hokieu, Tai Vovan, Thao Nguyentrang (2018). Clustering for Probability Density Functions by New Method. Hindawi Scientific Programming. Doi: 10.1155/2018/2764016

8. Tai Vovan (2018). Cluster Width of Probability Density Functions. Intelligent Data Analysis (will appear in Volume 23(2)).

9. Tai Vovan (2018). An improved fuzzy time series forecasting model using variations of data. Fuzzy Optimization and Decision Making (Accepted 5/2018).

10. Ho-Kieu, T. Vo-Duy, T. Vo-Van, T. Nguyen-Thoi, H. Che-Ngoc, T. Nguyen-Trang. A Differential Evolution-based Clustering for Probability Density Functions. IEEE Access 6(1): 1 – 12. Doi: 11.1109/ACCESS.2018.2849688

12. Ha Chengoc, Tai Vovan, Quoc Chanhhuynhle, Thao Nguyentrang and Minh Chuthituyet (2018). An Improved Fuzzy Time Series Forecasting Model. International Econometric Conference of Vietnam: Econometrics for Financial Applications: 474-490. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73150-6_38

13. Phạm Bích Như, (2018). Xây dựng đồng cấu chuyển Singer hạng 3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54 số 9: 66-71.

Năm 2017:                                                                                                                                                           Về đầu trang

1. Lê Thanh Tùng, 2017. On second-order proto-differentiabilty of perturbation maps. Set-Valued and Variational Analysis.

2. Lê Thanh Tùng, 2017. Second-order radial-asymptotic derivatives and applications in set-valued vector optimization. Pacific Journal of Optimization

3. Lê Thanh Tùng, 2017. Variational sets and asymptotic variational sets of proper perturbation map in parametric vector optimization. Positivity

4. Võ Văn Tài, 2017. Similar Coefficient for Cluster of Probability Density Functions. Communication in Statistics-Theory and Methods

5. Võ Văn Tài, 2017. Modified genetic algorithm-based clustering for probability density functions. Journal of Statistical Computation and Simulation

6. Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân và Dương Thị Tuyền, 2017. Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 17-21.

7. Lâm Hoàng ChươngDương Thị Bé Ba, 2017. Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho bước đi ngẫu nhiên trong một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 73-78.

Năm 2016:                                                                                                                                                         Về đầu trang

1. Qui, Nguyen Thanh. Coderivatives of implicit multifunctions and stability of variational systems. J. Global Optim. 65 (2016), no. 3, 615--635. MR3508197  (SCI) 

2.  H. C. Lam, J. Depauw (2016), Einstein relation for reversible random walk in random environment on Z, Stochastic Processes and their Applications, Vol 126, 983-996.

3. Lê Thanh Tùng, 2017. On higher-order adjacent derivative of perturbation map in parametric vector optimization. Journal of Inequalities and Applications.

4. Võ Văn Tài, 2016. A new approach for determining the prior probabilities in the classification problem by Bayesian method. Advances in data analysis and classification.

5. Võ Văn Tài, 2016. Fuzzy clustering of probability density function. Journal of Applied Statistics.

6. Võ Văn Tài, 2016. L1-distance and classification problem by Bayesian method. Journal of Applied Statistics

7. Nguyễn Hữu Khánh, 2016. Stability analysis of a computer virus propagation model with antidote in vulnerable system. Applied Mathematics and Information Sciences

8. Nguyễn Hữu Khánh, 2016. Stability analysis of a computer virus propagation model with antidote in vulnerabble system. Acta Mathematica Scientia

Năm 2015                                                                                                                                                          Về đầu trang

1. Lê Thanh Tùng, 2015. Radial asymptotic derivatives and application in parametric set-valued vector optimizarion. Pacific Journal of Optimization

 Năm 2014:

1. Qui, Nguyen Thanh. Generalized differentiation of a class of normal cone operators. J. Optim. Theory Appl. 161 (2014), no. 2, 398--429. MR3193798  (SCI)

2. Qui, Nguyen Thanh. Stability for trust-region methods via generalized differentiation. J. Global Optim. 59 (2014), no. 1, 139--164. MR3182525  (SCI)

3. Nguyen Thanh QuiNguyen Dong Yen. A class of linear generalized equations. SIAM J. Optim. 24 (2014), no. 1, 210--231. MR3164129  (SCI) 

4. H. C. Lam (2014), A quenched central limit theorem for reversible random walk in random environment on Z, Journal of Applied Probability, Vol 51, 1051-1064.

5. Lê Thanh Tùng, 2014. On higher-order sensitivity analysis in nonsmooth vector optimization. Journal of Optimization Theory and Applications

6. Đinh Ngọc Quý, 2014. About semicontinuity of set-valued maps and stability of quasivariational inclusions. Set-Valued and Variational Analysis

7. Đinh Ngọc Quý, 2014. Versions of Ekeland’s variational principle involving set perturbations. Journal of Global Optimization

 Năm 2013:

1. Qui, Nguyen Thanh. Variational inequalities over Euclidean balls. Math. Methods Oper. Res.78 (2013), no. 2, 243--258. MR3121013  (SCIE) 

Năm 2012:

1. Qui, Nguyen Thanh. Nonlinear perturbations of polyhedral normal cone mappings and affine variational inequalities. J. Optim. Theory Appl. 153 (2012), no. 1, 98--122. MR2892548  (SCI)

2. Lê Thanh Tùng, 2012. First and second-order optimality conditions using approximation for vector equilibrium problems with constraints. Journal of Global Optimization.

3. Lê Thanh Tùng, 2012. Local uniqueness solution to Ky Fan  vector inequalities using approximations as  derivatives. Journal of Optimization Theory and Applications

4. Đinh Ngọc Quý, 2012. Versions of Ekeland’s variational principle involving sets of perturbations. Journal of Global Optimization.

5. Đinh Ngọc Quý, 2012. On generalized Ekeland’s variational principle for Pareto minima of set-valued mappings. Journal of Optimization Theory and Applications

Năm 2011:

1. Qui, N. T.Yen, N. D. Some properties of polyhedral multifunctions. J. Nonlinear Convex Anal. 12 (2011), no. 3, 483--499. MR3131085  (SCIE)

2. Qui, Nguyen Thanh. New results on linearly perturbed polyhedral normal cone mappings.J. Math. Anal. Appl. 381 (2011), no. 1, 352--364. MR2796215  (SCI) 

3. Qui, Nguyen Thanh. Linearly perturbed polyhedral normal cone mappings and applications. Nonlinear Anal. 74 (2011), no. 5, 1676--1689. MR2764369  (SCI)

4. Nguyen Thanh Qui. Upper and lower estimates for a Fréchet normal cone. Acta Math. Vietnam. 36 (2011), no. 3, 601--610. MR2934068  (Scopus)

5. Nguyễn Hữu Khánh,  Động lực của mô hình lan truyền bệnh sốt rét, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ,17b, 190-200, 2011.

6. Nguyễn Hữu Khánh, Phân nhánh của chu trình chứa hai điểm cân bằng với điều kiện cộng hưởng trong mô hình đối lưu nhiệt, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ, 20a, 258-268, 2011.

7. Lê Thanh Tùng, 2011. Higher-order radial derivatives and optimality conditions in nonsmooth vector optimization. Nonlinear Analysis.

8. Lê Thanh Tùng, 2011. Variational sets: calculus and applications to nonsmooth vector optimization. Nonlinear Analysis.

9. Đinh Ngọc Quý, 2011. On generalized Ekeland’s variational principle and equivalent formulations for set-valued mappings. Journal of Global Optimization.

 Năm 2010:

1. Đinh Ngọc Quý, 2010. A generalized distance and enhanced Ekeland’s variational principle for vector functions. Nonlinear Analysis.

Năm 2009:

1. Võ Văn Tài, 2009. Clustering  probability  distributions. Journal of applied statistics

Năm 2008:

1. Võ Văn Tài, 2008. The  maximum   function  in   statistical  discrimination   analysis. Communication in Statistics – Simulation and Computation

Năm 2007:

1. Trần Ngọc Liên, 2007. Regularization a discretely backward problem by coeffcients of truncated Lagrange polynomials. Electronic Journal of Differential Equations.

Năm 2006:

1. Trần Ngọc Liên, 2006. Laguerre polynomials and the inverse Laplace transform using discrete data. Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Năm 2005: 

1. Nguyen Huu Khanh and Ale Jan Homburg, Global bifurcations to strange attractors in a model for skew varicose instability in thermal convection, Physica D2, Elsevier  B. V , No. 211, 235-262, 2005 (ISI, IF: 1.636).

2. Nguyen Huu Khanh and Ale Jan Homburg, Resonant heteroclinic cycles and singular hyperbolic attractors in models for skewed varicose instability,Nonlinearity, Institute of Physics  Publishing No.18: 55-173, 2005 (ISI, IF: 1.208).

3. Nguyễn Hữu Khánh, Phân nhánh trong mô hình đối lưu nhiệt, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ, 3, 183-192, 2005.

4. Trần Ngọc Liên, 2005. A discrete form of the backward heat problem on the plane. Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Năm 2003:

1. Nguyen HuuKhanh and Nguyen BichHuy, On a class of inclusions in ordered spaces, Journal for Analysis and its Applications, 22 (3), 543 – 551, 2003  (ISI, IF: 0.51).

2. Trần Ngọc Liên, 2003. Reconstructing an analytic function using truncated Lagrange polynomials. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwen dungen (The Journal of Analysis and its Applications)

Năm 2000:

1. Nguyen HuuKhanh and Nguyen Bich Huy, Fixed point for multivalued increasing operatorsJournal  of Mathematical Analysis and Applications, 250, 368 - 371, 2000.  (ISI, IF: 1.120

 

Thông báo

Số lượt truy cập

577922
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
320
5648
7775
577922

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn