Các bài báo được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước

STT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

TẠP CHÍ

NĂM

             1        

Decay of standard-model-like Higgs boson h → μτ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino masses

Nguyễn Thanh Phong

Physical review D

2018

             2        

Excitation energy dependence of the life time of orange emission from Mn-doped ZnS nanocrystals

Nguyễn Trí Tuấn

Journal of Luminescence

2018

             3        

A review on the recovery of titanium dioxide from Ilmenite ores by direct leaching technologies

Nguyễn Thị Hồng

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review

2018

             4        

A Review on the Separation of Lithium Ion from Leach Liquors of Primary and Secondary Resources by Solvent Extraction with Commercial Extractants

Nguyễn Thị Hồng

Processes

2018

             5        

Extraction and stripping behavior of hydrochloric acid from aqueous solution by Cyanex 923/TEHA and its mixtures

Nguyễn Thị Hồng

Geosystem Engineering

2018

             6        

Comparison of separation behavior of Ir(IV) and Rh(III) between tin(II) chloride and ascorbic acid as a reducing agent in the extraction with Cyanex 921 and Cyanex 301

Nguyễn Thị Hồng

Solvent Extraction and Ion Exchange

2018

             7        

Ball Milling Treatment of Black Dross for Selective Dissolution of Alumina in Sodium Hydroxide Leaching

Nguyễn Thị Hồng

Processes

2018

             8        

Hydrochloric Acid Leaching Behavior of Mechanically Activated Black Dross

Nguyễn Thị Hồng

J. of Korean Inst. of Resources Recycling

2018

             9        

Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals

Nguyễn Trí Tuấn

Journal of Alloys and Compounds

2017

           10      

Leaching of Black Dross by Hydrochloric Acid Solutions

Nguyễn Thị Hồng

J. of Korean Inst. of Resources Recycling

2017

           11      

Separation of molybdenum(VI), rhenium(VII), tungsten(VI), and vanadium(V) by solvent extraction

Nguyễn Thị Hồng

Hydrometallurgy

2017

           12      

Separation of Rhenium (VII) and Vanadium (V) from Hydrochloric Acid Solutions by Solvent Extraction

Nguyễn Thị Hồng

KJMM

2017

           13      

Investigation of Carbon Supported Ru–Pt Nanoparticles for

High–Performance Electrocatalytic Oxidation of Methanol

Đặng Long Quân

Int. J. Electrochem. Sci.

2017

           14      

Linear intersubband optical absorption in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN under a uniform electric field

Nguyễn Thành Tiên
Phạm Thị Bích Thảo

Physica B

2017

           15      

Phenomenology of the SU(3)_C X SU(2)_L X SU(3)_R X U(1)_ gauge model

Nguyễn Thị Kim Ngân

Physical Review D

2017

           16      

Probing Neutrino and Higgs sectors in SU(2)_1 X SU(2)_2 X U(1)_Y model with lepton-flavor non-universality

Nguyễn Thị Kim Ngân

The European Physical journal C (EPJC)

2017

 

                 1 7

Near infrared-Emitting Zn2SiO4 Powders produced by high Energy Planetary Ball Milling Technique

Nguyễn Trí Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và Công nghệ Nano Tiên Tiến, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

18

Khảo sát tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17:(x%Mn4+; x%Mg2+) chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao kết hợp với ủ nhiệt trong môi trường không khí

Nguyễn Trí Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và Công nghệ Nano Tiên Tiến, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

                   19

Tổng hợp và tính chất huỳnh quang Catốt của thanh Micro-Nano ZnS/ZnO

Nguyễn Trí Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và Công nghệ Nano Tiên Tiến, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

20

Phát xạ ánh sáng trắng trong cấu trúc đai nano ZnS/ZnO pha tạp Mn

Nguyễn Trí Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và Công nghệ Nano Tiên Tiến, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

21

Khảo sát tính chất quang của vật liệu tổ hợp ZnO-SnO2 chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao

Nguyễn Trí Tuấn

Kỷ yếu hội nghị vật liệu và Công nghệ Nano Tiên Tiến, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

22

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu Zn2SiO4 không pha tạp và pha tạp Mn2+ chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao

Nguyễn Trí Tuấn

Huy  Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017, Tp. Huế, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

23

Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ pha tạp Eu3+ đến tính chất quang của vật liệu AlPO4:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Trí Tuấn

Huy  Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017, Tp. Huế, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

24

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột huỳnh quang ZnO pha tạp Mn bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với khuếch tán nhiệt

Nguyễn Trí Tuấn

Huy  Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 - SPMS2017, Tp. Huế, Nhà Xuất Bản ĐH Bách Khoa

2017

25

Magnetotransport properties of F-doped SnO2 thin films: effects of post-annealing temperature

Nguyễn Thành Tiên

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc-SPMS 2017

2017

26

Luminescence of Cr doped MgAl2O4 prepared by co-precipitation method

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Trí Tuấn

Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và Ứng dụng IX

2017

27

Formation and luminescence properties of Sr4Al6O12SO4:Mn4+ deep red phosphor by a mild hydrothermal method

Nguyễn Thị Kim Chi

Hộị nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano tiên tiến WANN 2017

2017

28

Bột huỳnh quang SrAl2O4:Mn4+ phát quang ánh sáng đỏ chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Trí Tuấn

Hộị nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano tiên tiến WANN 2017

2017

29

Synthesis of Sr8Al12O24S2:Eu2+ phosphor prepared by using a mild hydrothermal method forwhite light emitting devices

Nguyễn Thị Kim Chi

Hộị nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano tiên tiến WANN 2017

2017

 

Thông báo

Số lượt truy cập

292516
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1099
4353
16366
292516

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn