TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 139/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày 27 Tháng 10  Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14h giờ ngày 26/10/2020 

II. Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa và Lãnh đạo bộ môn

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 01/10/2020-26/10/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Hỗ trợ sinh viên K46 và các khóa cũ đăng ký Kế hoạch học tập học kỳ 1 (20-21).
 • CVHT tổ chức sinh hoạt đầu năm cho SV các khóa cũ: Gởi biên bản cho BCN Khoa.
 • Thông báo sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát từ 26/9 đến 16/10.
 • Gửi công văn điều chỉnh kế hoạch mở ngành và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giai đoạn 2020-2024 và định hướng đến 2030. Theo quy định khi khóa đầu tiên tốt nghiệp phải tiến hành kiểm định. CN Hóa dược và Vật lý kỹ thuật.
 • Gửi công văn cử cán bộ làm cố vấn học tập K46. Nhắc CVHT gửi biên bản cuộc họp về cho trợ lý giáo vụ.
 • Thông tin sinh viên trúng tuyển các ngành của khoa: Tổng số: 259 SV (Toán ứng dụng: 42 sv; Vật lý kỹ thuật: 14 sv; Hóa học: 86; Hóa dược: 95; Sinh học: 22).
 • Xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kì đầu cho SV K46.
 • Tổ chức Sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên K46 ngày 23/10/2020.
 • Hoàn chỉnh và upload CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA  lên website Khoa.
 • Thầy cô gửi danh mục các giáo trình trên trang của Wiley Ebook theo đường dẫn: https://wileysgp.ipublishcentral.net/explore để Khoa tập hợp để gởi về TTHL. Thời gian nhận danh mục: đến hết ngày 30/10/2020.

2. Tổ chức

 • Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận công tác cho CB mới tuyển dụng. 3 CB mới đã ký hợp đồng (Quách Thị Hồng Dung, Phạm Duy Toàn, Nguyễn Quốc Châu Thanh). Một ứng viên sẽ nhận việc vào 5/11.
 • Thông báo đăng ký  Bồi dưỡng  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV cao cấp (hạng I). Hạn cuối đăng ký: 22/10/2020. Có 3 CB đăng ký.
 • Thông báo xét tôn vinh cán bộ có nhiều đóng góp cho Trường nhân dịp 20/11. Hạn cuối phản hồi: 18/10/2020. (Cô Nguyễn Thị Dơn).
 • Cử đi học tiếp Tiến sĩ tại Nhật đến 10/2023(Nguyễn Kim Đua).
 • Nhận QĐ gia hạn TS cho Lê Hoàng Ngoan đến tháng 12/2021.
 • Gia hạn sau Tiến sĩ cho Võ Hồng Nhân đến 9/2021.
 • Đề nghị hợp đồng giao khoán cho CB về hưu (cô Trúc Chi) đến 12/2021.
 • Thông báo nhận tờ rời sổ BHXH năm 2019. Hạn cuối: 25/10/2020. Kình nhờ thầy cô chưa nhận liên hệ Cẩm để ký nhận kịp gửi báo cáo về Trường.
 • Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có 2 CB đăng ký).
 • Thu nhận hoàn thành Tiến sĩ và cử đi học sau tiến sĩ đến 9/2021 (Phạm Quốc Nhiên).
 • Xin cấp lại thẻ BHYT cho CB.

3. Sau đại học

 • Nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng BVLV tháng 10.
 • Tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp
 • Thông báo hiệu chỉnh đề cương chi tiết HP cho các CTĐT Cao học. Hạn cuối: 30/10/2020.

4. Thiết bị và tài chính

 • Tiếp tục thu 1% kinh phí đề tài các cấp.
 • Rà soát việc mua sắm, sửa chữa sử dụng kinh phí thường xuyên 2020.
 • Báo cáo cơ quan an toàn về ANTT.
 • Lập dự toán KPTX, kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2021 theo kế hoạch của Trường.
 • Ôn thi TS liên thông tại các phòng học của Khoa vào các buổi tối và cả ngày chủ nhật từ 05-18/10.
 • Đề nghị P.QTTB khảo sát sửa chữa la phông tầng 3.

5. NCKH và HTQT

 • Cập nhật các công bố khoa học lên website Khoa.
 • Ban hành Quy định khen thưởng cán bộ và sinh viên có thành tích trong hoạt động NCKH. Áp dụng khen thưởng cho 3 giải thưởng trong năm 2019.
 • Chuẩn bị Hội nghị Xác suất – Thống kê toàn quốc lần thứ VI.
 • Lập danh sách bài báo được khen thưởng trong Hội nghị CCVC. Hạn cuối: 06/11/2020.
 • Thông báo hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2021. Hạn cuối đăng ký: đến hết ngày 20/11/2020.

6. Đảng và Đoàn thể

 • CĐ kết hợp với ĐTN tổ chức Trung thu cho các cháu.
 • ĐTN tổ chức trung thu cho các bé trường Tiểu học Ba Láng.

B. KẾ HOẠCH TỪ 26/10/2020-22/11/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Xếp thời khóa biểu và gởi dữ liệu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho Phòng Đào tạo.
 • Báo cáo công tác khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2019.
 • Chuẩn bị tổ chức Lễ phát bằng TN năm học 2019-2020 (14/11/2020). Cô Thơ phối hợp thưc hiện công tác chuẩn bị trước, trong và sau buổi lễ.

2. Tổ chức

 • Thông báo VC-NLĐ diện nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi 6 tháng cuối năm 2021.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng VC-NLĐ năm 2021.
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2021.
 • Hoàn thiện báo cáo cho Hội nghị CCVC năm 2020 (30/11/2020).
 • Triển khai kê khai tài sản – thu nhập năm 2020.

3. Sau đại học

 • Tổ chức Hội đồng BVLV tháng 10.
 • Tổng hợp điều chỉnh đề cương chi tiết HP cho các CTĐT Cao học. Hạn cuối: 30/10/2020.
 • Kê khai khối lượng công tác Sau đại học.

4.  Thiết bị và tài chính

 • Tổng hợp kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2021.
 • Tiếp tục thu 1% kinh phí đề tài các cấp.
 • Rà soát việc mua sắm, sửa chữa sử dụng kinh phí thường xuyên 2020.
 • Sơ kết KPTX quý 3.
 • Thông báo đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh lần 2.
 • Trường kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị đợt 2. Theo dõi nhắc nhở vận hành hệ thống chữa cháy định kì của Khoa.
 • Trường chi trả tiền giảng dạy đợt 3.

5. NCKH và HTQT

 • Chuẩn bị Hội nghị Xác suất – Thống kê toàn quốc lần thứ VI.
 • Chuẩn bị Hội nghị KHTN.
 • Cán bộ cập nhật bài báo được khen thưởng trong Hội nghị CCVC năm 2020. Hạn cuối: 6/11/2020.
 • Thông báo đăng ký kế hoạch xin tổ chức Hội Thảo/ Hội Nghị năm 2021. Hạn cuối: Đến hết ngày 29/10/2020. Có 1 Hội nghị toàn quốc của BM Vật lý.
 • Tổng hợp đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2021. Hạn cuối đăng ký: đến hết ngày 20/11/2020.

6. Đảng và Đoàn thể

 • Triển khai kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.
 • Tổ chức ngày Nhà giáo việt nam 20-11.

Thông báo và đề nghị:

1. Phục vụ công tác kiểm định Trường:

 • Hoàn thành đề cương chi tiết HP đại học (các biên bản điều chỉnh CTĐT áp dụng cho K45 có bổ sung căn cứ ý kiến các bên liên quan).
 • Hoàn thành đề cương chi tiết HP cao học (30/10/20).
 • Cập nhật website của Khoa (28/10/2020). Thầy Tài rà soát và trao đổi đề xuất BM cập nhật điều chỉnh.

2. Chuẩn bị cho SV khóa mới K46:

 • Các BM tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho SV K46 (thông báo lịch cho BCN Khoa). Lưu ý nội dung sinh hoạt (giới thiệu cơ cấu tổ chức BM, giới thiệu về CTĐT, tổ chức giảng dạy, kế hoạch học tập, phương pháp học tập theo tín chỉ,…). Cần lưu lại biên bản phục vụ kiểm định chất lượng.
 • CVHT sinh hoạt đầu khóa cho SV. Lưu ý nhắc SV cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống quản lý Trường; đăng ký với TTHL (online) để làm thẻ SV,… Lưu biên bản.
 • Các chương trình của ĐTN.

3. Lãnh đạo BM giúp:

 • Nhắc CB đăng ký biên soạn GT năm 2020 hoàn thành đúng hạn.
 • Sắp TKB các HP thực hành, thực tập và TKB các HP sử dụng phòng máy tính của Khoa. Mời các thầy cô có nhu cầu sử dụng phòng máy tính ngồi lại với nhau để sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp. Nếu đã sử dụng hết công suất nên tham khảo các phòng máy tính trong toàn trường. Trong trường hợp không có phòng máy thì sẽ làm thuyết minh đề nghị thành lập thêm phòng máy tính.
 • Theo dõi, quản lý công tác giảng dạy trong BM, đặc biệt các HP chung.
 • Nhắc SV tham gia đánh giá (trực tuyến) hoạt động giảng dạy của GV khi kết thúc học kỳ.
 • Triển khai các hoạt động hợp tác với công ty NHONHO. Có thể hợp tác cử sinh viên đi thực tập thực tế.
 • Việc rà soát tên luận văn TN của SV. Nên tổ chức kiểm tra một lần. Đề xuất sau khi sinh viên báo cáo luận văn Thư ký Hội đồng nên lập danh sách đề tài có chữ của giáo viên hướng dẫn, sinh viên và xác nhận của Bộ môn. Thầy Phong sẽ liên hệ Phòng đào tạo để rà soát lại quy trình để chỉ kiểm tra 1 lần
 • Xây dựng kế hoạch công tác khung của BM năm 2021 (cô Thụy gởi file).

4. Các sự kiện trong tháng 11/2020:

 • Lễ phát bằng TN năm học 2019-2020: 14/11
 • Khoa tổ chức mừng ngày 20/11: thứ sáu ngày 20/11. Tổ chức Lễ và tiệc nhân ngày 20/11.
 • Hội nghị CCVC-NLĐ năm học 2020-2021: 30/11.

5. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị XS-TK (05/11/2020).

 • Huy động thầy cô Bộ môn Toán cùng hỗ trợ tổ chức.

6. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị KHTN (05/12/2020).

Thảo luận:

 • Học kỳ I năm học 2020-2021 không có tuần dự trữ. Tuần 17 là tuần tổ chức thi chung. Khoa sẽ gửi lịch thi chung cho Phòng Đào tạo để công bố.
 • Đăng ký trực tuyến để làm thẻ sinh viên. Thầy Phong sẽ thông báo
 • Các Bộ môn cập nhật Website đến hết 28/10 và Ban chủ nhiệm khoa sẽ rà soát và thông báo lại Bộ môn.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h55 giờ cùng ngày./.

            Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

 

         Lê Hồng Cẩm                                                                                              Bùi Thị Bửu Huê

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724543
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1308
4257
21224
724543

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn