Year: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Year 2022

 1.  Lee, S.M., Tran, Phuoc-Loc, and Li, C.S., 2022. Goodness-of-fit tests for a logistic regression model with missing covariates. Statistical Methods in Medical Research, 31(6):1031-1050. (SCIE) https://doi.org/10.1177/09622802221079350
 2.   Lee, S.M., Le, T.N., Tran, Phuoc-Loc, and Li, C.S., 2022. Estimation of logistic regression with covariates missing separately or simultaneously via multiple imputation methods. Computational Statistics. (SCIE) https://doi.org/10.1007/s00180-022-01250-3
 3.   Lee, S.M., Le, T.N., Tran, Phuoc-Loc, and Li, C.S., 2022. Investigating the association of a sensitive attribute with a random variable using the Christofides generalised randomised response design and Bayesian methods. Journal of the Royal Statistical Society. Series C: Applied Statistics. (SCIE) https://doi.org/10.1111/rssc.12585
 4.  Cuong, N.D., and Kruger A. Y., 2022. Error bounds revisited, Optimization, 71:4, 1021-1053. (ISI) https://doi.org/10.1080/02331934.2022.2032695
 5.  Cuong, N.D., 2022. Transversality, regularity and error bounds in variational analysis and optimisation, Cambridge University Press, Bull. Aust. Math. Soc. 106:167–169. https://doi.org/10.1017/S0004972722000533.
 6.   Ngoc Lethikim and Tai Vovan, 2022. Fuzzy Cluster Analysis for Interval Data Based on the Overlap Distance. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 30(4): 625–648.
 7.   Dinh Phamtoan and Tai Vovan, 2022. The fuzzy cluster analysis for interval value using genetic algorithm and its application in image recognition. Computational Statistics. https://doi.org/10.1007/s00180-022-01215-6
 8. Dinh Phamtoan and Tai Vovan (2022). Automatic fuzzy clustering for probability density functions using the genetic algorithm. Neural Computing and Applications. https://doi.org/10.1007/s00521-022-07265-7(0123456789().,-volV)(0123456789,-).volV)
 9. Dinh Phamtoan , Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, 2022. Improving the anfis forecating model for time series based on the fuzzy cluster analysis algorithm. International Journal of Fuzzy System Applications. 11. 1-20.
 10.  Tai Vovan, Khanh Nguyenhuu and Luan Nguyenhuynh, 2022. Building the forecasting model for time series based on the improvement of fuzzy relationships. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 19(4): 89-106.
 11.  Hieu Huynhvan , Võ Văn Tài, Tuan lehoang, Trong Thaiminh , Huy Nguuendinh, 2022. Classifying the lung images for people infected with covid-19 based on the extracted feature interval. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization. 2. 2-11.
 12.  Thao Nguyentrang , Võ Văn Tài, Trung Nguyen Thoi , Kim-Ngan Nguyen-Thi, 2022. Balance‐driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization. International Journal of Machine Learning and Cybernetics. 1. 1-16.
 13.  Tai Vovan, Yen Nguyenhoang and Sang Danh, 2022. An Automatic Fuzzy Clustering Algorithm for Discrete Elements. Journal of the Operations Research Society of China https://doi.org/10.1007/s40305-021-00388-z
 14. Lê Thanh TùngĐặng Hoàng Tâm, 2022. optimality conditions and duality for continuous-time programming with multiple interval-valued objective functions. Computational and Applied Mathematics. 41. 347.
 15. Lê Thanh TùngĐặng Hoàng Tâm, 2022. Necessary and sufficient optimality conditions for semi-infinite programming with multiple fuzzy-valued objective functions. Statistics, Optimization & Information Computing. 10. 410-425.
 16. Trần Ngọc Tâm, 2022. On hölder continuity of solution maps to parametric vector ky fan inequalities. TOP. 30. 77-94.
 17. Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh, Trần Ngọc Tâm, 2022. Levitin-polyak well-posedness for vector optimization problems in linear spaces. Optimization. 0. 1-27.
 18. Trần Ngọc Tâm, 2022. Hölder continuity of solution maps to parametric set-valued ky fan inequalities. Optimization. 0. 1-18.
 19. Lâm Quốc Anh, Ha Manh Linh, Trần Ngọc Tâm, 2022. Semicontinuity of solutions and well-posedness under perturbations for equilibrium problems with nonlinear inequality constraints. Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series. 53. 751–763.
 20. Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Anh Vũ, 2022. Representation of real solvable lie algebras having 2-dimensional derived ideal and geometry of coadjoint orbits of corresponding lie groups. asian-european journal of mathematics. 15. 2250193 (27 pages).
 21. Lê Anh Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Tuyen T. M. Nguyen, Thieu N. Vo, 2022. classification of 7-dimensional solvable lie algebras having 5-dimensional nilradicals. communications in algebra. published online.
 22.  Ngoc Lethikim, Thao Nguyentrang and Tai Vovan, 2022. A new image classification method using interval texture feature and improved Bayesian classifier. Multimedia Tools and Applications.https://doi.org/10.1007/s11042-022-13531-6
 23. Võ Văn Tài, Lê Thị Kim Cương, Châu Ngọc Thơ, 2022. Xây dựng chùm cho dữ liệu ảnh từ khoảng hai chiều được trích xuất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 22-30.
 24.  Võ Văn Tài, Võ Thị Huệ Chi và Huỳnh Thị Yến Nhi. Xây dựng mô hình dự báo khoảng cho chuỗi thời gian dựa trên sự cải tiến trong thiết lập mối quan hệ mờ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(1): 69-78
 25.  Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hoa Tiên, Đặng Thị Phương Trang, Trần Nam Hưng, 2022. Phân loại ảnh dựa vào đặc trưng khoảng trích xuất từ ma trận đồng hiện mức xám. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 31-38.
 26.  Võ Văn Tài, Trần Nam Hưng, Huỳnh Văn Nhạng, 2022. Phân loại ảnh dựa vào hàm mật độ xác suất được trích xuất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8.
 27. Võ Văn Tài, Nguyễn Hữu Thoại và Lê Thị Kim Cương, 2022. Thuật toán di truyền trong phân tích chùm cho dữ liệu rời rạc và ứng dụng cho nhận dạng ảnh. Tạp chí khoa học trường đại học cần thơ tập 58, số 3a: 107-114.
 28.  Phạm Bích Như, 2022. Giải thức tối tiểu cho đại số Steenrod A_3 tại những bậc trong T≤30. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 152-163.
 29.  Nguyễn Văn Nhiều Em, Nguyễn Thanh Phường, Dương Thị Tuyền, Nguyễn Hiếu Trung, 2022. Tác động của dịch covid-19 đến sinh kế người dân nuôi tôm khép kín - trường hợp nghiên cứu xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 115-124.
 30.  Đinh Ngọc Quý, Đỗ Hồng Diễm, Hà Nguyễn Huỳnh Anh, 2022. Nguyên lý biến phân ekeland cho hàm hai biến với nhiễu tập. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 121-128
 31. Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Trịnh Tùng, 2022. Đối ngẫu lagrange và điều kiện tối ưu dạng điểm yên cho bài toán tối ưu nửa vô hạn với ràng buộc biến mất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 90-97.
 32. Lê Thanh Tùng, 2022. Karush-kuhn-tucker optimality conditions and duality for nonsmooth multiobjective semi-infinite programming problems with vanishing constraints. Applied Set-Valued Analysis and Optimization. 4. 1-26.
 33. Trần Văn Lý, Bùi Phong Quy, Nguyễn Lê Phúc Anh, Trang Thị Hiền, Phan Thị Mỹ Tiên, 2022. Phân tích tin cậy đối với chuỗi dữ liệu mô phỏng có tính lặp và tính chu kỳ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 106-112.
 34. Nguyễn Thành Quí, Võ Thị Thúy Duy, Mạc Lê Chí Đạo, Đào Duy Phúc, 2022. Vi phân suy rộng trong điều khiển tối ưu có tham số với ràng buộc biên trơn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 138-144.
 35. Nguyễn Thành Quí, Đào Duy Phúc, 2022. Vi phân suy rộng của hàm giá trị tối ưu trong điều khiển tối ưu có tham số cho phương trình đạo hàm riêng elliptic. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 87-94.
 36. Võ Thành Tài, Trần Thị Kim Anh, Trần Ngọc Tâm, 2022. Sự tồn tại nghiệm và tính liên tục của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 60-68.
 37. Lâm Quốc Anh, Trương Thị Mỹ Dung, Trần Ngọc Tâm, 2022. Sự tồn tại nghiệm và đặt chỉnh zolezzi của bài toán cân bằng vector yếu và mạnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 56-63.
 38. Nguyễn Duy Cường, Đỗ Hồng Diễm, Nguyễn Tử Thịnh, Nguyễn Minh Trọng, Nguyễn Mai Nhật Dương, 2022. Điều kiện đủ cho cận sai số ho ̈lder chứa tham số. tạp chí khoa học trường đại học cần thơ. 58. 145-151.
 39. Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Kim Ngân, 2022. Quỹ đạo đối phụ hợp của một lớp nhóm lie giải được 7-chiều. tạp chí khoa học trường đại học cần thơ. 58. 45-50.

Year 2021                                                                                                                                                                     Back

 1.  Tung, L.T., Tam, H.D., 2021, Optimality conditions and duality for multiobjective semi-infinite programming on Hadamard manifolds, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 1-29. (ISI)
 2. Tung, L.T., Tam, H.D., 2021, Homeomorphic optimality conditions and duality for semi-infinite programming on smooth manifolds , Journal of Nonlinear Functional Analysis, 1-18. (ISI)
 3. Tung, L.T., Tam, H.D., 2021, Necessary and sufficient optimality conditions for semi-infinite programming with multiple fuzzy-valued objective functions, Statistics, Optimization & Information Computing. (Scopus)
 4. Lê Thanh Tùng, 2021. Karush-kuhn-tucker optimality conditions and duality for multiobjective semi-infinite programming with equilibrium constraints. Yugoslav Journal of Operations Research. 31. 429-453
 5. Lê Thanh Tùng, 2021. On second-order composed proto-differentiability of proper perturbation maps in parametric vector optimization problems. Asia-Pacific Journal of Operational Research. 38
 6. Tran, Phuoc-Loc, Truong-Nhat Le, Shen-Ming Lee, and Chin-Shang Li. (2021) Estimation of Parameters of Logistic Regression with Missing Covariates via Joint Conditional Likelihood Method. 3 rd International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA'21).  DOI: 10.11159/icsta21.117.

       https://avestia.com/ICSTA2021_Proceedings/files/papers.html

 7. Tran, Phuoc-LocTruong-Nhat Le, Shen-Ming Lee, and Chin-Shang Li. (2021) Estimation of parameters of logistic regression with covariates missing separately or simultaneously. Communications in Statistics-Theory and Methods:1-29.  
         https://doi.org/10.1080/03610926.2021.1943443     
         https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2021.1943443
 8. Cuong, N.D., Kruger, A.Y. (2021). Uniform regularity of set-valued mappings and stability of implicit multifunctions. Journal of Nonsmooth Analysis and Optimization, Vol. 2.
 9. Tai Vovan, Ha Chengoc, Nghiep Ledai and Thao Nguyentrang (2021). A New Strategy for Short-Term Stock Investment Using Bayesian Approach. Computational Economics. https://doi.org/10.1007/s10614-021-10115-8 (ISI)
 10.  Tai Vo-Van, Lethikim Ngoc and Thao Nguyen-Trang (2021). An efficient robust automatic clustering algorithm for interval data. Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2021.1965165 (ISI)
 11.  Tai Vovan, Tuan Lehoang & Ngoc Lethikim (2021). Automatic clustering algorithm for interval data based on overlap distance. Communications in Statistics - Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2021.19002 (ISI)
 12. Dinh Phamtoan, Khanh Nguyenhuu and Tai Vovan (2021). Fuzzy clustering algorithm for outlier-interval data based on the robust exponent distance. Applied Intelligence https://doi.org/10.1007/s10489-021-02773-w (ISI)
 13. Tai Vovan and Dinh Phamtoan (2021). Building fuzzy time series model from unsupervised learning technique and genetic algorithm. Neural Computing and Applications. https://doi.org/10.1007/s00521-021-06485-7(01234 (ISI)
 14. Tai Vovan and Dinh Phamtoan (2021). Interval forecasting model for time series based on the fuzzy clustering technique. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1109 (2021) 012030 doi:10.1088/1757-899X/1109/1/012030 (Scopus)
 15. Tai Vovan, and Dinh Phamtoan (2021). Segmentation for the magnetic resonance images of Covid-19 patients using adaptive automatic Kernel-Based fuzzy clustering algorithm. AIP Conference Proceedings 2406, 040005 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0066463 (Scopus)
 16. Tai Vovan, Thanh Nguyenmy and Ngoc Lethikim (2021). Optimizing the Bayes Error in Classification Problem and Applying in Medicine. AIP Conference Proceedings 2406, 020016 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0066993 (Scopus)
 17. Tai Vovan and Ngoc Lethikim (2021). Image recognition using unsupervised learning based automatic fuzzy clustering algorithm. Lecture Notes in Mechanical Engineering. http://www.springer.com/series/11236 (Scopus)
 18.  Tai Vovan, Luan Nguyenhuynh and Thuy Lethithu (2021). A forecasting model for time series based on improvements from fuzzy clustering problem. Annals of Operations Research https://doi.org/10.1007/s10479-021-04041-z (ISI)
 19. Võ Văn Tài, Thao NguyenTrang, Phat Lam Tan. 2021. An efficient automatic clustering algorithm for probability density function. The 1st International Conference on Advanced Smart Materials and Structures.
 20. Tran Ngoc Tam, Lam Quoc Anh, Nguyen Huu Danh, Pham Thanh Duoc. (2021). Qualitative properties of solutions to set optimization problems. Computational and Applied Mathematics. 40(2). 1-18.  
 21.  Tran Ngoc Tam, Lam Quoc Anh, Vo Thanh Tai. (2021). On Hölder calmness and Hölder well-posedness for optimal control problems. Optimization. 1-34.
 22. Tran Ngoc Tam, Lam Quoc Anh, Nguyen Huu Danh. (2021). On Lipschitz continuity of approximate solutions to set-valued equilibrium problems via nonlinear scalarization. Optimization. 1-23.
 23. Tran Ngoc Tam. (2021). On Hölder continuity of solution maps to parametric vector Ky Fan inequalities. TOP. 1-18.
 24. Lâm Hoàng Chương (2021). Luật số lớn trong mô hình trò chơi không công bằng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57(2a): 44-48.
 25. Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim và Dương Thị Tuyền (2021). Định lý giới hạn trung tâm trong mô hình trò chơi công bằng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57(2a): 39-43.
 26.  Nguyễn Hữu Khánh và  Nguyễn Dương Phương Thành, 2020. Mô hình ngẫu nhiên cho sự lan truyền virus Corona. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.  56  (Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 36-45.
 27. Lâm Hoàng Chương, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim và Trần Thị Thiện, (2021). Luật số lớn cho quá trình khuếch tán trong không gian một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57(1a): 16-25.
 28.  Võ Văn Tài, Lâm Minh Huy, Danh Ngọc Thắm. 2021. Phân tích chùm mờ cho dữ liệu khoảng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 104-111.
 29.   Võ Văn Tài, Trần Ngọc Nhã Hân, Từ Ngọc Thảo. 2021. Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian cho dữ liệu khoảng dựa vào bài toán phân tích chùm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 94-103.
 30. Võ Thành Tài, Trần Ngọc Tâm, 2021. Tính liên tục hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số. Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU. 29. 11-19.
 31. Trần Ngọc Tâm, Hà Nguyễn Huỳnh Anh, Trần Thị Kim Anh, Dương Minh Nhật, Nguyễn Ngọc Minh Thy, 2021. Sự tồn tại và tính nửa liên tục trên của nghiệm bài toán cân bằng vector theo nón thứ tự có phần trong đại số khác rỗng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 86-93.

Year 2020                                                                                                                                                                     Back

 1.  Huỳnh Đức Quốc, Trần Hoài Ngọc Nhân, Nguyễn Chí Tâm. 2020. The continuous knapsack problem with capacities. Journal of the Operations Research Society of China. 1. 1-4.
 2. Nguyễn Thành Quí2020. Subgradients of marginal functions in parametric control problems of partial differential equations.  SIAM Journal on Optimization. 30. 1724-1755.
 3.  Nguyễn Thành Quí2020. Subgradients of marginal functions of parametric bang-bang control problems. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications. 195. 1-13.
 4. Phạm Bích Như, Phan Hoàng Chơn. 2020. The cohomology of the steenrod alebra and the mod P lannes-zarati homomorphis. Journal of Algebra. 556. 656-695.
 5.  Phạm Bích Như2020. On behavior of the sixth lannes-zarati homomorphism. East - West Journal of Mathematics. 22. 1-12.
 6.  Võ Văn Tài, Dinh Phamtoan. 2020. Automatic fuzzy genetic algorithm in clustering for images based on the extracted intervals. Multimedia Tools and Applications. 1. 1-23.
 7.  Võ Văn Tài, M. V. Tat-Hong, A. Nguyen-Hai, T. Nguyen-Trang. 2020. A new clustering algorithm and its application in assessing the quality of underground water. Scientific Programming. 2020. 1-12.
 8.  Võ Văn Tài, Le Hoang Tuan, Dinh Phamtoan, Thao Nguyentrang. 2020. An automatic clustering for interval data using the genetic algorithm. Annals of Operations Research. 1. 1-22.
 9.  Võ Văn Tài, Thuy Lethithu. 2020. A fuzzy time series model based on improved fuzzy function and cluster analysis problem. Communications in Mathematics and Statistics. 1. 1-16.
 10.  Võ Văn Tài, Dinh Phamtoan. 2020. Improving fuzzy clustering algorithm for probability density function and applying in image recognition. Model Assisted Statistics and Applications. 15.
 11.  Ha Che-Ngoc, Võ Văn Tài, rung Nguyen-Thoi, Tran Nguyen-Bao, Thao Nguyen-Trang. 2020. A new approach for face detection using the maximum function of probablity density functions. Annals of Operations Research. 1. 1-21.
 12.  Võ Văn Tài, L. D. Nghiep. 2020. Interpolating time series based on fuzzy cluster analysis problem. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 17. 151-161.
 13.  Le Thanh Tung. 2020. Karush-Kuhn-Tucker Optimality Conditions and Duality for Multiobjective Semi-Infinite Programming Via Tangential Subdifferentials, Numerical Functional Analysis and Optimization, 41:6, 659-684, DOI: 10.1080/01630563.2019.1667826.
 14.  Tung, L.T. 2020. Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions and duality for multiobjective semi-infinite programming with vanishing constraints.  Journal of Nonlinear and Variational Analysis. 4. 319336.
 15.  Tung, L.T. 2020. On higher-order proto-differentiability and higher-order asymptotic proto-differentiability of weak perturbation maps in parametric vector optimization. Positivity.
 16.  Lê Thanh Tùng, Phạm Thanh Hùng. 2020. Sensivity analysis in parametric vector optimization in banach spaces via TW-contingent derivatives. Turkish Journal of Mathematics. 44. 152-168.
 17.  Lê Thanh Tùng2020. Karush-kuhn-tucker optimality conditions and duality for multiobective semi-infinite programming with vanishing constraints. Annals of Operations Research.
 18. Le Thanh Tung, Pham Thanh Hung. 2020. On generalized tau^w-contingent epiderivatives in parametric vector optimization problems, Applied Set-Valued Analysis and Optimization. 2, 123-137.
 19. Le Thanh Tung. 2020. Optimality conditions and duality for E-differentiable semi-infinite programming with multiple interval-valued objective functions under generalized E-convexity, Vol. Article ID 21, pp. 1-17. 
 20. Thao, N.H., Bui, T.H., Cuong, N.D., Verhaegen, M.: Some new characterizations of intrinsic transversality in Hilbert spaces. Set-Valued Var. Anal. 28(1), 5–39 (2020). DOI 10.1007/s11228-020-00531-7
 21. Cuong, N.D., Kruger, A.Y.: Dual sufficient characterizations of transversality properties. Positivity (2020). DOI 10.1007/s11117-019-00734-9
 22. Cuong, N.D., Kruger, A.Y.: Nonlinear transversality of collections of sets: Dual space necessary characterizations. J. Convex Anal. 27(1), 287–308 (2020)
 23. Bui, T.H., Cuong, N.D., Kruger, A.Y.: Transversality of collections of sets: Geometric and metric characterizations. Vietnam J. Math. (2020). DOI 10.1007/s10013-020-00388-1
 24. Cuong, N.D., Kruger, A.Y.: Transversality properties: Primal sufficient conditions. Set-Valued Var. Anal. (2020). DOI 10.1007/s11228-020-00545-1
 25. Cuong, N.D., Kruger, A.Y.: Primal space necessary characterizations of transversality properties. Positivity (2020). DOI  10.1007/s11117-020-00775-5

Year 2019                                                                                                                                                                     Back

 1. Qui, Nguyen Thanh, 2019. Wachsmuth, Daniel. Full stability for a class of control problems of semilinear elliptic partial differential equations. SIAM J. Control Optim. 57 (2019), no. 4, 3021–3045. 49K20 (35J61 49K40) (SCI).
 2. Phan Hoang Chon, Phạm Bích Như, 2019. On the mod p Lannes-Zarati homomorphism. Journal of Algebra. 573, 316-342.
 3. Le Thanh Tung, 2019. On higher-order proto-differentiability of perturbation maps. Positivity, doi:10.1007/s11117-019-00689-x.
 4. Le Thanh Tung, 2019. Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for semi-infinite programming with multiple interval-valued objective functions. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 1-21.
 5. Le Thanh Tung, 2019. Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for convex semi-infinite programming with multiple interval-valued objective functions. Journal of Applied Mathematics and Computing. doi: 10.1007/s12190-019-01274-x.
 6. Vo Van Tai, 2019. Cluster width of probability density functions. Intelligent Data Analysis. 23:385-405.
 7. Vo Van Tai, 2019. An improved fuzzy time series forecasting model using variations of data. Fuzzy Optimization and Decision Making. 18(2): 151-173.
 8. Vo Van Tai and Nghiep Laidai, 2019. A new fuzzy time series model based on cluster analysis problem. International Journal of Fuzzy Systems. 21(3): 852-864.
 9. Vo Van Tai, Dinh Phamtoan, Dung Tranthi, 2019. Automatic genetic algorithm in clustering for discrete elements. Computation Statistics-Simulation and Communication. doi.org/10.1080/03610918.2019.158830.
 10. Dinh phamtoan, Tai Vovan, T., Pham-Chau, A. T., Nguyen-Trang,. T. 2019. A new Binary Adaptive Elitist Differential Evolution Based Automatic k-Medoids Clustering for Probability Density Functions. Mathematical Problems in Engineering. doi.org/10.1155/2019/6380568.
 11. Le Thanh Tung, 2019, Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for nonsmooth multiobjective semidefinite and semi-infinite programming. Journal of Applied and Numerical Optimization. 1, 63-75.
 12. Dim Hokieu, Thao Nguyentrang, Tai Vovan, 2019, Fuzzy cluster analysis of images based on their color. Journal of Mathematical Applications. 17(1): 1-19.
 13. Lâm Hoàng ChươngDương Thị TuyềnPhạm Bích Như và Trần Thị Thiện, 2019. Tốc độ hội tu trong định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 50-55.
 14. Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Phạm Thanh Hùng, Phạm Lê Bạch Ngọc, 2019. Điều kiện tối ưu tập chấp nhận được lồi xác định bởi vô hạn ràng buộc bất đẳng thức. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1): 39-46.
 15. Chuong, L.H., Xuan, L.T.M., Ha, N.T.T. and Van, L.N.T., 2019. Law of large number for one dimensional Markov process. Can Tho University Journal of Science. 11(1): 95-99.

Year 2018:                                                                                                                                                                      Back                                                                                                        

1. Tung, L.T., (2018). On second-oder proto-differentiability of perturbation maps. Set-Valued and Variational Analysis. 26: 561-579

2. Tung, L.T., (2018). Strong Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for  multiobjective semi-infinite programming via tangential subdifferential, RAIRO - Operations Research, doi:10.1051/ro/2018020

3. Qui, Nguyen Thanh; Wachsmuth, Daniel. Stability for bang-bang control problems of partial differential equations. Optimization 67 (2018), no. 12, 2157--2177MR3892488  (SCIE)

4. Qui, Nguyen Thanh; Tuan, Hoang Ngoc. Stability of generalized equations under nonlinear perturbations. Optim. Lett. 12 (2018), no. 4, 799--815. MR3804023  (SCIE)

5. Tai Vovan and Thao Nguyentrang (2018). Similar Coefficient of Cluster for Discrete Elements. The Indian Journal of Statistics 80(1): 19 – 36.

6. Tai Vovan, Loc Tranphuoc and Ha Chengoc (2018). Communications in Mathematics and StatisticsDoi: 10.1007/s40304-018-0139-8.

7. Diem Hokieu, Tai Vovan, Thao Nguyentrang (2018). Clustering for Probability Density Functions by New Method. Hindawi Scientific Programming. Doi: 10.1155/2018/2764016

8. Tai Vovan (2018). Cluster Width of Probability Density Functions. Intelligent Data Analysis (will appear in Volume 23(2)).

9. Tai Vovan (2018). An improved fuzzy time series forecasting model using variations of data. Fuzzy Optimization and Decision Making (Accepted 5/2018).

10. Ho-Kieu, T. Vo-Duy, T. Vo-Van, T. Nguyen-Thoi, H. Che-Ngoc, T. Nguyen-Trang. A Differential Evolution-based Clustering for Probability Density Functions. IEEE Access 6(1): 1 – 12. Doi: 11.1109/ACCESS.2018.2849688

12. Ha Chengoc, Tai Vovan, Quoc Chanhhuynhle, Thao Nguyentrang and Minh Chuthituyet (2018). An Improved Fuzzy Time Series Forecasting Model. International Econometric Conference of VietnamEconometrics for Financial Applications: 474-490. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73150-6_38

13. Phạm Bích Như, (2018). Xây dựng đồng cấu chuyển Singer hạng 3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54 số 9: 66-71.

Year 2017:                                                                                                                                                                  Back                                               

1. Lê Thanh Tùng, 2017. On second-order proto-differentiabilty of perturbation maps. Set-Valued and Variational Analysis.

2. Lê Thanh Tùng, 2017. Second-order radial-asymptotic derivatives and applications in set-valued vector optimization. Pacific Journal of Optimization

3. Lê Thanh Tùng, 2017. Variational sets and asymptotic variational sets of proper perturbation map in parametric vector optimization. Positivity

4. Võ Văn Tài, 2017. Similar Coefficient for Cluster of Probability Density Functions. Communication in Statistics-Theory and Methods

5. Võ Văn Tài, 2017. Modified genetic algorithm-based clustering for probability density functions. Journal of Statistical Computation and Simulation

6. Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân và Dương Thị Tuyền, 2017. Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 17-21.

7. Lâm Hoàng Chương và Dương Thị Bé Ba, 2017. Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho bước đi ngẫu nhiên trong một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 73-78.

Year 2016:                                                                                                                                                                        Back

1. Qui, Nguyen Thanh. Coderivatives of implicit multifunctions and stability of variational systems. J. Global Optim. 65 (2016), no. 3, 615--635. MR3508197  (SCI) 

2.  H. C. Lam, J. Depauw (2016), Einstein relation for reversible random walk in random environment on Z, Stochastic Processes and their Applications, Vol 126, 983-996.

3. Lê Thanh Tùng, 2017. On higher-order adjacent derivative of perturbation map in parametric vector optimization. Journal of Inequalities and Applications.

4. Võ Văn Tài, 2016. A new approach for determining the prior probabilities in the classification problem by Bayesian method. Advances in data analysis and classification.

5. Võ Văn Tài, 2016. Fuzzy clustering of probability density function. Journal of Applied Statistics.

6. Võ Văn Tài, 2016. L1-distance and classification problem by Bayesian method. Journal of Applied Statistics

7. Nguyễn Hữu Khánh, 2016. Stability analysis of a computer virus propagation model with antidote in vulnerable system. Applied Mathematics and Information Sciences

8. Nguyễn Hữu Khánh, 2016. Stability analysis of a computer virus propagation model with antidote in vulnerabble system. Acta Mathematica Scientia

Year 2015                                                                                                                                                          Back

1. Lê Thanh Tùng, 2015. Radial asymptotic derivatives and application in parametric set-valued vector optimizarion. Pacific Journal of Optimization

 Year 2014:

1. Qui, Nguyen Thanh. Generalized differentiation of a class of normal cone operators. J. Optim. Theory Appl. 161 (2014), no. 2, 398--429. MR3193798  (SCI)

2. Qui, Nguyen Thanh. Stability for trust-region methods via generalized differentiation. J. Global Optim. 59 (2014), no. 1, 139--164. MR3182525  (SCI)

3. Nguyen Thanh QuiNguyen Dong Yen. A class of linear generalized equations. SIAM J. Optim. 24 (2014), no. 1, 210--231. MR3164129  (SCI) 

4. H. C. Lam (2014), A quenched central limit theorem for reversible random walk in random environment on Z, Journal of Applied Probability, Vol 51, 1051-1064.

5. Lê Thanh Tùng, 2014. On higher-order sensitivity analysis in nonsmooth vector optimization. Journal of Optimization Theory and Applications

6. Đinh Ngọc Quý, 2014. About semicontinuity of set-valued maps and stability of quasivariational inclusions. Set-Valued and Variational Analysis

7. Đinh Ngọc Quý, 2014. Versions of Ekeland’s variational principle involving set perturbations. Journal of Global Optimization

 Year 2013:

1. Qui, Nguyen Thanh. Variational inequalities over Euclidean balls. Math. Methods Oper. Res.78 (2013), no. 2, 243--258. MR3121013  (SCIE) 

Year 2012:

1. Qui, Nguyen Thanh. Nonlinear perturbations of polyhedral normal cone mappings and affine variational inequalities. J. Optim. Theory Appl. 153 (2012), no. 1, 98--122. MR2892548  (SCI)

2. Lê Thanh Tùng, 2012. First and second-order optimality conditions using approximation for vector equilibrium problems with constraints. Journal of Global Optimization.

3. Lê Thanh Tùng, 2012. Local uniqueness solution to Ky Fan  vector inequalities using approximations as  derivatives. Journal of Optimization Theory and Applications

4. Đinh Ngọc Quý, 2012. Versions of Ekeland’s variational principle involving sets of perturbations. Journal of Global Optimization.

5. Đinh Ngọc Quý, 2012. On generalized Ekeland’s variational principle for Pareto minima of set-valued mappings. Journal of Optimization Theory and Applications

Year 2011:

1. Qui, N. T.Yen, N. D. Some properties of polyhedral multifunctions. J. Nonlinear Convex Anal. 12 (2011), no. 3, 483--499. MR3131085  (SCIE)

2. Qui, Nguyen Thanh. New results on linearly perturbed polyhedral normal cone mappings.J. Math. Anal. Appl. 381 (2011), no. 1, 352--364. MR2796215  (SCI) 

3. Qui, Nguyen Thanh. Linearly perturbed polyhedral normal cone mappings and applications. Nonlinear Anal. 74 (2011), no. 5, 1676--1689. MR2764369  (SCI)

4. Nguyen Thanh Qui. Upper and lower estimates for a Fréchet normal cone. Acta Math. Vietnam. 36 (2011), no. 3, 601--610. MR2934068  (Scopus)

5. Nguyễn Hữu Khánh,  Động lực của mô hình lan truyền bệnh sốt rét, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ,17b, 190-200, 2011.

6. Nguyễn Hữu Khánh, Phân nhánh của chu trình chứa hai điểm cân bằng với điều kiện cộng hưởng trong mô hình đối lưu nhiệt, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ, 20a, 258-268, 2011.

7. Lê Thanh Tùng, 2011. Higher-order radial derivatives and optimality conditions in nonsmooth vector optimization. Nonlinear Analysis.

8. Lê Thanh Tùng, 2011. Variational sets: calculus and applications to nonsmooth vector optimization. Nonlinear Analysis.

9. Đinh Ngọc Quý, 2011. On generalized Ekeland’s variational principle and equivalent formulations for set-valued mappings. Journal of Global Optimization.

 Year 2010:

1. Đinh Ngọc Quý, 2010. A generalized distance and enhanced Ekeland’s variational principle for vector functions. Nonlinear Analysis.

Year 2009:

1. Võ Văn Tài, 2009. Clustering  probability  distributions. Journal of applied statistics

Year 2008:

1. Võ Văn Tài, 2008. The  maximum   function  in   statistical  discrimination   analysis. Communication in Statistics – Simulation and Computation

Year 2007:

1. Trần Ngọc Liên, 2007. Regularization a discretely backward problem by coeffcients of truncated Lagrange polynomials. Electronic Journal of Differential Equations.

Year 2006:

1. Trần Ngọc Liên, 2006. Laguerre polynomials and the inverse Laplace transform using discrete data. Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Year 2005: 

1. Nguyen Huu Khanh and Ale Jan Homburg, Global bifurcations to strange attractors in a model for skew varicose instability in thermal convection, Physica D2, Elsevier  B. V , No. 211, 235-262, 2005 (ISI, IF: 1.636).

2. Nguyen Huu Khanh and Ale Jan Homburg, Resonant heteroclinic cycles and singular hyperbolic attractors in models for skewed varicose instability,NonlinearityInstitute of Physics  Publishing No.18: 55-173, 2005 (ISI, IF: 1.208).

3. Nguyễn Hữu Khánh, Phân nhánh trong mô hình đối lưu nhiệt, Tạp chí khoa học ĐH CầnThơ, 3, 183-192, 2005.

4. Trần Ngọc Liên, 2005. A discrete form of the backward heat problem on the plane. Journal of Mathematical Analysis and Applications.

Year 2003:

1. Nguyen HuuKhanh and Nguyen BichHuy, On a class of inclusions in ordered spaces, Journal for Analysis and its Applications, 22 (3), 543 – 551, 2003  (ISI, IF: 0.51).

2. Trần Ngọc Liên, 2003. Reconstructing an analytic function using truncated Lagrange polynomials. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwen dungen (The Journal of Analysis and its Applications)

Year 2000:

1. Nguyen HuuKhanh and Nguyen Bich Huy, Fixed point for multivalued increasing operatorsJournal  of Mathematical Analysis and Applications250, 368 - 371, 2000.  (ISI, IF: 1.120

College of Natural Sciences - Can Tho University
Address: Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn