Year: 2013, 201420152016201720182019, 2020, 2021

Year 2022

 1. Minh Triet Dang, Pham Thi Bich Thao, Tran Thi Ngoc Thao and Nguyen Thanh Tien, First-principles study of electronic and optical properties of small edge-functionalized penta-graphene quantumdots. AIP Advances 12 (Q2), 065008 (2022).
 2. Nguyen Thanh Tien, Pham Thi Bich Thao, Le Vo Phuong Thuan, Dao Hoang Chuong, First-principles study of electronic and optical properties of defective sawtooth penta-graphene nanoribbons. Computational Materials Science (Q1) 203, 111065 (2022).
 3. Vo Trung Phuc, Pham Thi Bich Thao, Rajeev Ahuja, Nguyen Thanh Tien, Effect of phosphorus doping positions on electronic transport properties in the sawtooth penta-graphene nanoribbon: First-principles insights. Solid State Communications (Q2) 353, 114859 (2022).
 1. Tran Yen Mi, Huynh Anh Huy, Nguyen Thanh Tien, A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of nanoribbons based on Penta-graphene, Penta-P2C and Penta-SiC2Materials Today Communications (Q2) 32, 103912 (2022).
 2. Phong Nguyen, T.T. Thuc, D.T. Si, T. T. Hong and L. T. Hue, Low energy phenomena of the lepton sector in an A4 symmetry model with heavy inverse seesaw neutrinosProg. Theor. Exp. Phys. (Q1), 023B01(38 pages) (2022).
 3. T. Hue, Khiem Hong Phan, T. Phong Nguyen, H. N. Long & H. T. Hung, An explanation of experimental data of (g-2)_{e,\mu } in 3-3-1 models with inverse seesaw neutrinos, The European Physical Journal C (Q1), 82, 722 (2022).
 4.  N. G. Trinh, O. Scholten, S. Buitink, K. D. de Vries, P. Mitra, T. Phong Nguyen, and D. T. Si, Determining atmospheric electric fields using MGMR3DPhys. Rev. D (Q1)105, 063027 (2022).
 5. T T Hong, N H T Nha, T Phong Nguyen, L T T Phuong, L T Hue, Decays h → eaeb, eb → eaγ, and (g − 2)e, μ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrinos, Theor. Exp. Phys. (Q1), 9, 093B05 (2022).
 6. Tran Yen Mi, Huynh Anh Huy, Nguyen Thanh Tien, A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of anoribbons based on Penta-graphene, Penta-P2C and Penta-SiC2Materials Today Communications (Q2), 32, 103912 (2022).
 7. Nguyen Tri Tuan, Nguyen Van Quang, Nguyen Tu, Do Quang Trung, Nguyen Duy Hung, Le Quynh Duong, Tong Thi Hao Tam, Manh Trung Tran, Pham Thanh Huy, Blue-light excitable red-emitting Eu3+ doped TiO2 phosphor for WLED applications: Judd-Ofelt analysis and systematic investigation on its optical properties, Optik (Q2), 268, 169738 (2022).
 8. Nguyen Thanh Tien, Pham Thi Bich Thao, and Ming-Fa Lin, Electronic and Transport Properties of the Sawtooth-Sawtooth Penta-Graphene Nanoribbons, Book chapter (CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group) (2022).
 9. Đặng Long Quân, Nguyễn Minh An, Thạch Phúc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Khưu Lil Owin, Lê Phương Niệm, Đỗ Cẩm Tú, Vũ Xuân Trường, và Lê Hữu Phước, Chế tạo vật liệu xúc tác nano PtRu, PtRuFe và PtRuNi trên chất nền hỗn hợp C-MWCNTs cho điện cực pin nhiên liệu methanol, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 1, 93-97 (2022).
 10. Đặng Long Quân, và Lê Hữu Phước, Chế tạo vật liệu xúc tác nano PtRuCo/C-MWCNTs cho điện cực pin nhiên liệu Methanol, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, Chuyên đề KHTN, 98-104 (2022).
 11. Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Tường Vy, Huỳnh Nhựt Hào và Trần Minh Luân, Nghiên cứu đặc tính điện tử và phổ hấp thụ của chấm lượng tử penta-graphene, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 1A, 95-105, (2022).
 12. Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trương Võ Minh Nguyệt, Nguyễn Lê Hoài Phương, Lê Tuấn và Nguyễn Thành Tiên, Ảnh hưởng của hình thái và yếu tố tôi hóa lên đặc tính điện tử và phổ hấp thụ của chấm lượng tử penta-graphene, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, Chuyên đề KHTN, 78-89 (2022).
 13. Trần Yến Mi, Nguyễn Lê Hoài PHương, Nguyễn Thành Tiên, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của dãy nano p2c dạng ngũ giác biên răng cưa bằng phương pháp mô phỏng phiếm hàm mật độ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 23-28 (2022).
 14. Nguyen Dien Trung, Le Nguyen Phuong Tung, and Nguyen Thi Hong, Synthesis of silver nanoparticles using extract of Citrus maxima peel, Can Tho University Journal of Science, 14(2), 93-98 (2022).
 15. Nguyễn Thị Kim Chi , Nguyễn Vũ Phương Thanh , Phạm Minh Sang , Võ Minh Khang , Đỗ Hoài Trung và Đinh Mạnh Tiến, Tính chất quang của bột huỳnh quang MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủaTạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(2), 102-110 (2022).
 16. Nguyễn Thị Kim Chi , Đỗ Hoài Trung , Phạm Thị Kim Trung , Võ Tấn Đạt , Nguyễn Thị Kim Yến  và Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan, Tính chất quang của bột huỳnh quang SrMgAl10O17 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong chiếu sáng rắn, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 164-171, Số chuyên đề KHTN(2022).

Year 2021                                                                                                                                                                     Back

 1. Tran Yen Mi, Nguyen Duy Khanh, Rajeev Ahuja,and Nguyen Thanh Tien, Diverse structural and electronic properties of pentagonal SiC2 nanoribbons: A first-principles studyMaterials Today Communications 26, 102047 (2021)-SCI.
 2. Pham Vu Nhat, Nguyen Thanh Si, Nguyen Thanh Tien, and Nguyen Minh Tho, Theoretical Study of the Binding of the Thiol-Containing Cysteine Amino Acid to the Silver Surface Using a Cluster ModelJournal of Physical Chemistry A, 125, 3244 (2021)-SCI.
 3. Nguyen Thanh Tien, Le Vo Phuong Thuan, Tran Yen Mi, An ab initio study of small gas molecule adsorption on the edge of N-doped sawtooth penta-graphene nanoribbonsPapers in Physics, vol. 13, art. 130003 (2021)-SCIE.
 4. Nguyen Thanh Tien, Nguyen Thanh Tuan, and Pham Thi Bich Thao, Electronic, Magnetic and Spin-polarized Transport Properties of the Zigzag-Zigzag Penta-graphene Nanoribbon, Communications in Physics, Vol. 31, No. 4, pp. 843-851 (2021).
 5. Nguyen, T. H.; Khanh Son, T.; Hue, B. T. B.; Van Hieu, M., Fatty acid methyl esters from catfish oil as a potential diluent for separation of Co(II) and Li(I) from spent lithium-ion batteries by solvent extraction, Separation Science and Technology, 1-9 (2021).
 6. Nguyen, T. D.; Nguyen, D. P.; Hoang, Y. H.; Nguyen, T. T.; Nguyen, H. T., Rapid synthesis of silver nanoparticles using the extract of Psidium guajava leaf based on light-emitting diodes irradiation, Chemical Papers, 75 (11), 5623-5631 (2021).
 7. T. T. Hong, T. Phong Nguyen, N. L. Hoang, Decay of SM-like Higgs boson h→Zγ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino masses, Sci. Tech. Dev. J.  24(3):2084-2090 (2021).
 8. Dang Trung Si, Nguyen Thanh Phong, Nguyen Hua Thanh Nha, Fermions, Gauge Bosons and Higgs Masses in the 3-3-1-1 Model with Charged Lepton, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 3, 61-73 (2021).
 9. L. T. Hue, H. T. Hung, N. T. Tham, H. N. Long, T. Phong Nguyen, Large  and  and signals of decays  in a 3− 3 − 1 model with inverse seesaw neutrinos, Phys. Rew. D 104, 033007 (2021).
 10. Dang Long Quan and Phuoc Huu Le, Enhanced Methanol Oxidation Activity of PtRu/C100−x MWCNTsx (x = 0–100 wt.%) by Controlling the Composition of C-MWCNTs Support, Coatings 11.5, 571(2021).
 11. Nguyen Thi Kim Chi, Le Tan Vinh, Tran Thanh Vu, Vo Chi Nguyen, Pham Thi Kim Trung, Nguyen Duy Hung, Luminescence properties of Mn4+-doped CaAl2O4 as a red emitting phosphor for white LED, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 63(3), 03-07 (2021).
 12. Nguyen Xuan Sang, Nguyen Hoang Mai, Pham Thi Thuy, Nguyen Tri Tuan, Pham Van Tuan, Hoang Ba Cuong. Facile Hydrothermal Method for Fabrication of Seedless ZnO Nano rod/GO Composite on PCB. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 3, 32-41 (2021).
 13. Nguyen Thanh Vinh, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, Anh Tuan Le, Nguyen Tri Tuan, Le Khanh Vinh, Nguyen Van Quy. Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of α-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors. Sensors and Actuators A 331, 112981 (2021).
 14. Vo Cao Minh, Phan Tan Dat, Pham Thi Thuy, Nguyen Xuan Sang, Nguyen Tri Tuan, Tran Thanh Tung, Dusan Losic. Effect of large graphene particle size on structure, optical property and photocatalytic activity of graphene-titanate nanotube composites. Optical Materials 122 (2021) 111662.

Year 2020                                                                                                                                                                     Back

 1. L. Q. Duong , N. T. Tuan, N. V. Quang , P. T. Huy , D. Q. Trung , N. Tu , N. V. Du , N. N. Ha, N. D. T. Kien & D. H. Nguyen , Synthesis and hotoluminescence Properties of Deep-Red-Emitting CaYAlO 4 :Cr 3+ Phosphors, Journal of Electronic Materials (2020), pp.1-8
 2. Nguyen Van Quang, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Tu, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Tri Tuan, Manh Trung Tran, Anh-Tuan Le, Effects of synthesis conditions on structure and magnetic properties of MnFe 2 O 4  particles , Green Materials (1-12), pp.1-12
 3. Nguyen Thanh Tien , Pham Thi Bich Thao, Vo Trung Phuc, Rajeev Ahuja, Influence of edge termination on the electronic and transport properties of sawtooth penta-graphene nanoribbons, Journal of Physics and Chemistry of Solids, https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109528.
 4. Nguyen Thi Hong, Lee Man Seung, A review on germanium resources and its extraction by hydrometallurgical method, Mineral processing and extractive metallurgy review, DOI:10.1080/08827508.2020.1756795.
 5. Viet Nhan Hoa Nguyen , Thi Hong Nguyen and Man Seung Lee, Review on the Comparison of the Chemical Reactivity of Cyanex 272, Cyanex 301 and Cyanex 302 for Their Application to Metal Separation from Acid Media, Metals, 10 (2020) 1105.
 6. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu and Nguyen Thi Hong, Al2TiO5/SBA-15 promoting photocatalytic degradation of cinnamic acid,(2020) 12, 45-52.
 7. Vo Van On, Le NhatThanh, and Nguyen Thanh Tien, Electronic properties and electron transport of sawtoothpenta-graphene nanoribbon under uniaxial strain: Ab-initio study, Philosophical Magazine, Part A: Material Science (2020)1-15.
 8. Tran Yen, Mi, Dang Minh Triet, and Nguyen Thanh Tien. Adsorption of gas molecules on penta-graphene nanoribbon and its implication for nanoscale gas sensor, Physics Open2 (2020): 100014
 9. Nguyen Thi Kim Chi, Le Tan Vinh, Tran Thanh Vu, Vo Chi Nguyen, Pham Thi Kim Trung, Nguyen Duy Hung (2020), “Fluorescence properties of CaAl2O4 doped with Mn4+as red emitting phosphor for white led ”, To be accepted inVietnam Journal of Science, Technology and
 10. Phong Nguyen, L. T. Hue, D. T. Si, T. T. Thuc, CP violations in a predictive A4 symmetry model, Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 033B04.
 11. T. Hue, T. Phong Nguyen, T. D. Tham, Anomalous magnetic dipole moment (g-2)_mu in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrinos, Communication in physics, 2020, Vol. 30, No. 3 (2020), pp. 221-230, DOI:10.15625/0868-3166/30/3/14963.
 12. Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi và Lê Võ Phương Thuận, Nghiên cứu hiện tượng hấp phụ phân tử khí trên dãy nano Penta-graphene dạng răng cưa, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2020, 56(2A): 21-29.
 13. Nguyễn Thành Tiên, Lê Võ Phương Thuận, Nguyễn Thị Pha và Võ Văn Ớn, Nghiên cứu hiện tượng hấp phụ phân tử khí trên biên dãy nano penta-graphene dạng răng cưa pha tạp nitrogen, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2020, 56(3A): 29-37.
 14. Nguyen Thi Hong, Duong Thi Hong Nhung, Separation and recovery of Co(II) and Li(I) from spent lithium-ion mobile phone batteries, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 12, No.2 (2020).
 15. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu and Nguyen Thi Hong, Al2TiO5/SBA-15 promoting photocatalytic degradation of cinnamic acid, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 12, No.2 (2020).

Year  2019                                                                                                                                                                     Back

 1. Van.Dong, N.T.K.Ngan, T.D.Tham, L.D.Thien & N.T.Thuy. Phenomenology of the simple 3-3-1 model with inert scalars. Physical Review D. 99,095031.
 2. N.Long, N.V.Hop, L.T.Hue, N.H.Thao, and A.E. Cárcamo Hernández. Some phenomenological aspects of the 3-3-1 model with the Cárcamo-Kovalenko-Schmidt mechanism. Physical Review D. Vol.100.015004.
 3. N.Long, N.V.Hop, L.T.Hue, N.T.T.Van. (2019). Constraining heavy neutral gauge boson Zin the 3-3-1 models by weak charge data of Cesium and proton. (2019). Nuclear Physics B. Vol.943, 114629.
 4. T.T.Vien, Nguyen Tu, T.T.Phuong, N.T.Tuan, N.V.Quang, H.Van.Bui, Anh Tuan Duong, D.Q.Trung, P.T.Huy. (2019). Facile synthesis of single phase ∝-Zn2SiO4:Mn2+ phosphor via high-energy planetary ball milling and post-annealing method. Journal of Luminescence. doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.116612, 215, 116612.
 5. T.K.Chi, N.V.Quang, N.T.Tuan, N.D.T.Kien, D.Q.Trung, P.T.Huy, Phuong Dinh Tam, and D.H.Nguyen. (2019). Deep Red Emitting MgAl2O4:Cr3+ Phosphor for Solid State Lighting. Journal of Electronic Material. doi.org/10.1007/s11664-019-07358-5, 48, 5891-5899.
 6. Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị NgọcThảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thị Cẩm Thi, Nguyễn Duy Hùng(2019), “Bột huỳnh quang Sr4Al14O25 đồng pha tạp Mn4+, Na+phát xạ đỏ ứng dụng cho đi-ốt phát quang ánh sang trắng”. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, pp 684-688, ISBN 978-604-98-7506-9
 7. Nguyen Thi Kim Chi, Nguyen Duy Hung (2019), “Synthesis and optical properties of SrMgAl10O17:Mn4+ for phosphor conversion solid state lighting devices”. Journal of Science: Mathematics – Physics. 35(4), pp 59-65, ISSN 2588-1124.
 8. Tri Tuan Nguyen, Tran Thanh Tung, DusanLosic, LuuThi Lan Anh, Le Hong Phuc, Xuan Sang Nguyen. (2019). Electromigration with enhanced green emission in the titanium dioxide nanotube/graphene composite. Current Applied Physics. doi.org/10.1016/j.cap.2019.06.008, 19, 1082-1087.
 9. T.TienP.T.B.Thao, V.T.Phuc, R.Ahuja, (2019). Electronic and transport features of sawtoon penta-graphene nanoribbons via substitutional doping. Physia E. 114, 113572.
 10. Le Thi Cam TuyenSheng-Rui Jian , Nguyen Thanh Tien and Phuoc Huu Le Tuyen, L. T. C., Jian, S. R., Tien, N. T., & Le, P. H. (2019). Nanomechanical and Material Properties of Fluorine-Doped Tin Oxide Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis: Effects of F-Doping. Materials12(10), 1665.
 11. Nguyen Thanh Tien, Nguyen Van Ut, Bui Thai Hoc, Tran Thi Ngoc Thao, and Nguyen DuyKhanh (2019). Electronic Transport in the V-Shaped Edge Distorted Zigzag Graphene Nanoribbons with Substitutional Doping. Advances in Condensed Matter Physics, Article ID 4715953.
 12. Sang, N. X., Quan, N. M., Tho, N. H., Tuan, N. T., & Tung, T. T. (2019). Mechanism of enhanced photocatalytic activity of Cr-doped ZnO nanoparticles revealed by photoluminescence emission and electron spin resonance. Semiconductor Science and Technology34(2), 025013.
 13. Phung Van Dong, T. K. Ngan, T. D. Tham, L. D. Thien& N. T. Thuy (2019). Phenomenology of the simple 3-3-1 model with inert scalars. Physical Review D99(9), 095031.
 14. Long, N. V. HopL. T. Hue, N. T. T. Van (2019). Constraining heavy neutral gauge boson Z′ in the 3-3-1 models by weak charge data of Cesium and proton. Nuclear Physics B, 114629.

Year 2018                                                                                                                                                                     Back

 1. Hue, N. T. PhongA. B. ArbuzovH. N. LongĐ. T. Si, T. T. Hong(2018). General one-loop formulas for decay h→ZγThe European Physical Journal C 78, 885.
 2. T. PhongL. T. Hue, L. T. T. ThuyT. T. Hong(2018). Decay of standard-model-like Higgs boson h → μ τ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino massesPhysical Review D97, 073003.
 3. DuyKhanh Nguyen, Ngoc ThanhThuy Tran, Thanh Tien Nguyen& Ming-Fa Lin (2018). Diverse Electronic and Magnetic Properties of Chlorination-Related Graphene Nanoribbons. Scientific reports8(1), 17859.
 4. Nguyen Thanh Tien, Vo TrungPhuc, and Rajeev Ahuja (2018), Tuning electronic transport properties of zigzag graphene nanoribbons via substitutional doping and using phosphorus passivation, AIP Advances 8, 085123.
 5. Nguyen Thanh Tien, Bui Thai Hoc, Nguyen Van Ut, and Le Tuan (2018), TUNING ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH STONE-WALES DEFECTCommunications in Physics, 28, 3, 203.
 6. Thao, P. T. B., Hung, N. N. T., Nguyen, T. T., & Tien, N. T. (2018, May). Polar charges effect on multisubband electron mobility in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1034, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 7. VO TRUNG, Phuc ; PHAM THI BICH, Thao; NGUYEN THANH, Tien(2018). Electronic and transport features of sawtoothpenta-graphene nanoribbons via substitutional doping. The Asian Network School and Workshop on Complex Condensed Matter Systems 2018.
 8. Nguyen Thi Kim Ngan, Trinh Thi Hong, Le Tho Hue (2018). Gauge Boson contributions to the Higgs decay H → γγ revisited. Journal of Science, 54, page 15-25, ISSN: 1859-2325.
 9. Nguyen, T. P., Le, T. T., Hong, T. T., & Hue, L. T. (2018). Decay of standard-model-like Higgs boson h→ μ τ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino masses. Physical Review D97(7), 073003.
 10. Tuan, N. T., Trung, D. Q., Quang, N. V., Hung, N. D., Khoi, N. T., Huy, P. T., &Poelman, D. (2018). Excitation energy dependence of the life time of orange emission from Mn-doped ZnS nanocrystals. Journal of Luminescence199, 39-44.
 11. Chi, N. T. K., Tuan, N. T., Lien, N. T. K., & Nguyen, D. H. (2018). Red emission of SrAl 2 O 4: Mn 4+ phosphor for warm white light-emitting diodes. Journal of Electronic Materials47(8), 4571-4578.
 12. Nguyen, T. H.,& Lee, M. S. (2018). A review on the recovery of titanium dioxide from Ilmenite ores by direct leaching technologies. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-17.
 13. Le, M. N., Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). Extraction and stripping behavior of hydrochloric acid from aqueous solution by Cyanex 923/TEHA and its mixtures. Geosystem Engineering, 1-9.
 14. Nguyen, T. ,& Lee, M. (2018). Ball milling treatment of black dross for selective dissolution of alumina in sodium hydroxide leaching. Processes6(4), 29.
 15. Nguyen Thị HongNguyen ThiThuyNhiMan Seung Lee(2018). Hydrochloric Acid Leaching Behavior of Mechanically Activated Black Dross; of Korean Inst. of Resources Recycling, 27, 78-85.
 16. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). A review on the separation of niobium and tantalum by solvent extraction. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-13.
 17. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). A Review on Separation of Gallium and Indium from Leach Liquors by Solvent Extraction and Ion Exchange. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-14.
 18. Nguyen, T. H, & Lee, M. (2018). A review on the separation of lithium ion from leach liquors of primary and secondary resources by solvent extraction with commercial extractants. Processes6(5), 55.

Year 2017                                                                                                                                                                     Back

 1. Tu, N.H. Dung, N.T. Lan, K.T.Nguyen, N.D. Dung, D.X. Viet, T. Tuan, H.V. Bui, D.V. Nam, P.T. Huy, N. Saito (2017). Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals. Journal of Alloys and Compounds695, 233-237.
 2. Dang, L. Q., Nguyen, M. T., Van Truong, N., Le, P. H., & Long, N. (2017). Investigation of Carbon Supported Ru–Pt Nanoparticles for High–Performance Electrocatalytic Oxidation of Methanol.  Electrochem. Sci12, 10187-10198.
 3. Tien, N. T., Hung, N. N. T., Nguyen, T. T., & Thao, P. T. B.(2017). Linear intersubband optical absorption in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN under a uniform electric field. Physica B: Condensed Matter519, 63-68.
 4. V. DongD. T. HuongD. V. LoiN. T. NhuanN. T. K. Ngan(2017). Phenomenology of the S U (3) C⊗ S U (2) L⊗ S U (3) R⊗ U (1) X gauge model. Physical Review D95(7), 075034.
 5. HueA. B. ArbuzovN. T. K. NganH. N. Long(2017). Probing neutrino and Higgs sectors in $$\text {SU (2)} _1\times\text {SU (2)} _2\times\text {U (1)} _Y $$ model with lepton-flavor non-universality. The European Physical Journal C77(5), 346.
 6. Nguyen, T. H., Truong, H. T., & Lee, M. S. (2017). Separation of Rhenium (VII) and Vanadium (V) from Hydrochloric Acid Solutions by Solvent Extraction. Korean Journal of Metals and Materials55(10), 724-731.
 7. Nguyen, T. H., Wang, L., & Lee, M. S. (2017). Separation and recovery of precious metals from leach liquors of spent electronic wastes by solvent extraction. Korean Journal of Metals and Materials55(4), 247-255.
 8. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2017). Solvent Extraction for the Separation of Pd (II), Pt (IV), Ir (IV) and Rh (III) from 3 M Hydrochloric Acid Solution. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling26(3), 26-31.
 9. Nguyen, T. T. N., Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2017). Leaching of Black Dross by Hydrochloric Acid Solutions. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling26(6), 58-64.

Year 2016                                                                                                                                                                     Back

 1. T. PhongQ. M. Trieu, N. T. M. The, N. V. Son, Đ. T. SI (2016). Leptogenesis and charged lepton flavor violation in A_4 modelJournal of Science, 46, 51-61.
 2. T. ThucN. T. PhongL. T. Hue, H. N. Long(2016). Lepton flavor violating decay of SM-like Higgs boson in a radiative neutrino mass modelPhysical Review D 93, 115026.
 3. T. Hue, N. T. PhongT. T. ThucH. N. Long(2016). Lepton flavor violating decays of Standard-Model-like Higgs in 3-3-1 model with neutral leptonNuclear Physics B, 907, 37-76.
 4. Tien, N. T., Thao, D. N., Thao, P. T. B., &Quang, D. N. (2016). Key scattering mechanisms limiting the lateral transport in a modulation-doped polar heterojunction. Journal of Applied Physics119(21), 214304.
 5. Thao, D. N., Tien, N. T., Toan, H. N., & Quang, D. N. (2016). One-Sample based Single-Valued Estimation of the Interface Profile from Intersubband Integrated Absorption Intensity Data. Journal of the Physical Society of Japan85(7), 074603
 6. Thao, D. N., Tien, N. T., Toan, H. N., & Quang, D. N. (2016). One-Sample based Single-Valued Estimation of the Interface Profile from Intersubband Integrated Absorption Intensity Data. Journal of the Physical Society of Japan85(7), 074603.
 7. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). Effect of HCl concentration on the oxidation of LIX 63 and the subsequent separation of Pd (II), Pt (IV), Ir (IV) and Rh (III) by solvent extraction. Korean Journal of Metals and Materials54(10), 768-774.
 8. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of molybdenum and tungsten from sulfuric acid solution by solvent extraction with Alamine 336. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling25(1), 16-23.
 9. Nguyen, T. H., Kumar, B. N., & Lee, M. S. (2016). Selective recovery of Fe (III), Pd (II), Pt (IV), Rh (III) and Ce (III) from simulated leach liquors of spent automobile catalyst by solvent extraction and cementation. Korean Journal of Chemical Engineering33(9), 2684-2690.
 10. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of Ir (IV) and Rh (III) from strong hydrochloric acid solutions by solvent extraction with amines. Journal of Industrial and Engineering Chemistry36, 245-250.
 11. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of Pt (IV), Pd (II), Rh (III) and Ir (IV) from concentrated hydrochloric acid solutions by solvent extraction. Hydrometallurgy164, 71-77.
 12. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). A review on the separation of molybdenum, tungsten, and vanadium from leach liquors of diverse resources by solvent extraction. Geosystem Engineering19(5), 247-259.
 13. Tu, N., Nguyen, K. T., Trung, D. Q., Tuan, N. T., Do, V. N., &Huy, P. T. (2016). Effects of carbon on optical properties of ZnO powder. Journal of Luminescence174, 6-10.

Year 2015                                                                                                                                                                     Back

 1. T. ThucN. T. PhongĐ. P. KhoiL. T. Hue (2015). ONE LOOP CORRECTIONS TO DECAY $\tau to \mu\gamma$ IN ECONOMICAL 3-3-1 MODEL. Communication in Physics, 25, 113-124.
 2. Tien, N. T., Thao, D. N., Thao, P. T. B., &Quang, D. N. (2015). Electron distribution in polar heterojunctions within a realistic model. Physica B: Condensed Matter479, 62-66.
 3. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of platinum (IV) and palladium (II) from concentrated hydrochloric acid solutions by mixtures of amines with neutral extractants. Journal of Industrial and Engineering Chemistry32, 238-245.
 4. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Solvent extraction of vanadium (V) from sulfate solutions using LIX 63 and PC 88A. Journal of Industrial and Engineering Chemistry31, 118-123.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of molybdenum (vi) and tungsten (vi) from sulfuric acid solution by ion exchange with teva resin. Separation Science and Technology50(13), 2060-2065.
 6. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of molybdenum (VI) and tungsten (VI) from sulfate solutions by solvent extraction with LIX 63 and PC 88A. Hydrometallurgy155, 51-55.
 7. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Development of a hydrometallurgical process for the recovery of calcium molybdate and cobalt oxalate powders from spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst. Journal of cleaner production90, 388-396.

Year 2014                                                                                                                                                                     Back

 1. T. Phong(2014). TWO HIGGS SINGLETS A4 FLAVOR SYMMETRY WITH MINIMAL BREAKING. Communication in Physics, Vol.24, No.2, Trang: 113-123.
 2. T. Phong(2014). TEXTURE ZEROS OF NEUTRINO MASS MATRIX WITH SEESAW MECHANISM AND LEPTOGENESIS. Modern Physics Letter A, Vol 28, No.8 , page: 1-15.
 3. T. Phong(2014). LEPTOGENESIS IN A4 FLAVOR SYMMETRY MODEL BY RENORMALIZATION GROUP EVOLUTION. Communication in Physics, Vol.24, No.1, page: 9-19.
 4. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Separation of vanadium and tungsten from sodium molybdate solution by solvent extraction. Industrial & Engineering Chemistry Research53(20), 8608-8614.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Recovery of molybdenum and vanadium with high purity from sulfuric acid leach solution of spent hydrodesulfurization catalysts by ion exchange. Hydrometallurgy147, 142-147.
 6. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Extraction and stripping of inorganic acids by Tris 2-ethylhexyl amine. 대한금속재료학회지52(10), 799-803.
 7. DongN. T. K. NganD. V. Soa(2014). Simple 3-3-1 model and implication for dark matter. Physical Review D90(7), 075019.
 8. Nguyen Tu,  Tuan, Nguyen Van Dung, N.D. Cuong, N.D.T. Kien, P.T. Huy, Nguyen Van Hieu, D.H. Nguyen; Near-infrared emission from ZnOnanorods grown by thermal evaporation; Journal of Luminescence; 2014; 156; 199–204.
 9. Trung, D. Q.,Tuan, N. T., Chung, H. V., Duong, P. H., &Huy, P. T. (2014). On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method. Journal of Luminescence153, 321-325.
 10. Tien, N. T.Thao, P. T. B., & Tuan, L. (2014). A novel approach to the evaluation of interface roughness scattering form factor in intersubband transitions. Mathematics of Quantum Technologies3(1), 14-24.
 11. Nguyen Thanh TienPham ThiBich Thao, NguThoi Minh, Effect of the polarization charges at the interfaces of the AlxGa1-xN/GaN parabolic quantum wells on the optical absorptionThe 8thinternational conference on photonics & applications (ICPA-8) (12th-16thAugust 2014, Da Nang city, Vietnam).
 12. Nguyen, T., Tuan, N. T., Cuong, N. D., Kien, N. D. T., Huy, P. T., Nguyen, V. H., & Nguyen, D. H. (2014). Near-infrared emission from ZnOnanorods grown by thermal evaporation. Journal of Luminescence156, 199-204.
 13. Trung, D. Q., Tuan, N. T., Chung, H. V., Duong, P. H., &Huy, P. T. (2014). On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method. Journal of Luminescence153, 321-325.

Year 2013                                                                                                                                                                     Back

 1. V. DongN. T. PhongD. V. Soa(2013). 3-3-1 MODEL WITH INERT SCALAR TRIPLET. Physical Review D 88, 095014-1.
 2. Nguyen, T. H., Sohn, S. H., & Lee, M. S. (2013). Removal of Mo and Fe from the Cobalt Chloride Solution by Ion Exchange during the Recovery Process from Spent Hydrodesulfurization Catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research52(29), 10028-10032.
 3. Nguyen, T. H., Sohn, S. H., & Lee, M. S. (2013). Separation of Mo from chloride leach liquors of petroleum refining catalysts by ion exchange. Materials transactions54(9), 1750-1754.
 4. Nguyen, H. T., & Lee, M. S. (2013). Recovery of molybdenum and vanadium from acidic leaching solution of spent catalysts by solvent extraction. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling22(4), 3-11.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2013). Separation of molybdenum and vanadium from acid solutions by ion exchange. Hydrometallurgy136, 65-70.

 

College of Natural Sciences - Can Tho University
Address: Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn