STT NHAN ĐỀ SỐ PHÂN LỌAI SL
1 Bài giảng giải tích 1 515 / T305/T1 1
2 Bài tập  thống kê 519.2076 / Th116 4
3 Bài tập đại số & số học 512.0076 / Th404 1
4 Bài tập đại số đại cương 512.0076 / H305 1
5 Bài tập đại số đại cương 512.0076 / Qu106 3
6 Bài tập đại số đại cương 515.076 / H305  4
7 Bài tập đại số tuyến tính 512.5076 / S312 6
8 Bài tập đại số tuyến tính  512.5 / Ph500 3
9 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích 512.5076 / B103 2
10 Bài tập ĐSTT 512.5076 / Th502 1
11 Bài tập giải tích 515 / L431/ T3 1
12 Bài tập giải tích 515 / L431b / T1 1
13 Bài tập giải tích 515 / L431T / T2-P2/2002 1
14 Bài tập giải tích hàm 515.7 / H103 3
15 Bài tập Giải tích hàm 515.7 / L304 2
16 Bài tập giải tích T1 515.076 / Th108 /T1 6
17 Bài tập giải tích T2 515.076 / Th108 /T2 5
18 Bài tập giải tích tóan học 515.076 / H103 1
19 Bài tập hàm biến phức 515.9 / Tr108 3
20 Bài tập hình học Afin & hình học ơclit 516.0076 / Tr120 1
21 Bài tập không gian topo tuyến tính Banach- Hilbert 515.73 / Kh507 3
22 Bài tập lý thuyết module 515.63 / V308 3
23 Bài tập phép tính vi phân & tích phân T1 515 / Kh507 / T1 3
24 Bài tập phép tính vi phân & tích phân T2 515 / Kh507 / T2 3
25 Bài tập phương trình vi phân  515.3 / H406 2
26 Bài tập quy họach tuyến tính 512.5076 / T506 2
27 Bài tập thống kê 519.5076 / Th116 2
28 Bài tập toán cao cấp 515.64076 / Tr300 / T1 2
29 Bài tập toán cao cấp 515.64076 / Tr300 / T2 2
30 Bài tập toán cao cấp 515.64076 / Tr300 / T3 2
31 Bài tập tóan cao cấp T2 515.076 / Tr300/T2 2
32 Bài tập tóan cao cấp T3 515.076 / Tr300/T3   3
33 Bài tập tóan cao cấpT2 515.076 / Tr300 2
34 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116 3
35 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116 3
36 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116/2010 3
37 Bài tập xác suất & thống kê 519.2079 / G116 5
38 Bài tóan biên thứ nhất đối với hệ parabolic trong hình trụ với biên không trơn 515.353 / H513 1
39 Bài toán biên thứ nhất đối với hệ parabolic trong hình trụ với biên ko trơn 515.353 / H513 3
40 Bất đẳng thức 512.97 / H269 1
41 Các công thức và các bảng tóan học cao cấp 515.0212 / S755 1
42 Các đề thi học sinh giỏi toán ở Mĩ  510.076 / K42 2
43 Các định lý & bài tập hàm thực 515.8 / Đ312 2
44 Các PP tính tích phân 515.3 / H513 3
45 Cẩm nang tóan học 510 / C105 2
46 Cơ sở lý thuyết Galois 512.3 / V308 1
47 Cơ sở lý thuyết hàm hình học 516.3 / Th103 1
48 Cơ sở lý thuyết Module 512 / V308 1
49 Cơ sở lý thuyết số & đa thức 512.7 / V308 1
50 Cơ sở lý thuyết trường & lý thuyết Galoa 512.9 / Qu506 1
51 Cơ sở lý thuyết xác suất 519.2 / Ph500 1
52 Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định  515.3 / H406 4
53 Đa tạp khả vi 515 / Đ408 1
54 Đại cương về tóan học hữu hạn 511 / Ch513 2
55 Đại số (giáo trình đại học đại cương) 512.02 / S312 10
56 Đại số đại cương 512 / Qu106  1
57 Đại số đại cương 512.02 / S312 7
58 Đại số tuyến tính 512.5 / H552 5
59 Đại số tuyến tính : Lý thuyết và bài tập 512.5 / H513 4
60 Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế 512.5 / H108 5
61 Đại số tuyến tính tóan cao cấp A3 dùng cho đại học kỹ thuật 512.5 / Th116 3
62 Đại số tuyến tính và cơ sở giải tích tóan học 512.5 / T527/T1 2
63 Đại số và hình học giải tích 516.3 / H507 1
64 Giải tích 1: Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến  515 / B312 / T1 3
65 Giải tích 3 515 / M744/T3 3
66 Giải tích hàm 515.7 / C123 2
67 Giải tích hàm 515.7 / Đ552 1
68 Giải tích hàm 515.7 / L304/1997 2
69 Giải tích hàm 515.7 / L566 3
70 Giải tích phép tính vi phân & tích phân của hàm 1 biến 515 / B312 / T1 1
71 Giải tích phép tính vi phân & tích phân của hàm 1 biến 515 / B312 / T2+T3 1
72 Giải tích số 515 / Ch561 2
73 Giải tích tóan học T1 515 / Kh507 / T1 1
74 Giải tích tóan học T2 515 / Kh507 / T2 1
75 Giáo trình cơ sở đại số hiện đại 512 / T527 2
76 Giáo trình giải tích hàm nhiều biến 515.9 / Gi108   1
77 Giáo trình logic học đại cương 160 / H103 2
78 Giáo trình Môđun & nhóm Aben 512 / Qu106 1
79 Giáo trình phương pháp tính 515 / Th107 2
80 Giáo trình phương pháp tính: Dùng cho sinh viên trường bách 515 / V600 2
81 Giáo trình toán cao cấp  515.07 / Gi108 3
82 Giáo trình tóan cao cấp T1 515.07 / Gi108-t1 3
83 Giáo trình tóan cao cấp T2 515.07 / Gi108/T2 6
84 Giáo trình tóan đại cương 515.07 / Gi108/P2-T1 2
85 Giáo trình toán học cao cấp  515 / Tr300 / T1 2
86 Giáo trình toán học cao cấp  516 / Tr300 / T2 2
87 Giáo trình tóan học đại cương:Phần 2:Giải tích T1 515.07 / Th108 / P2-T1 4
88 Giáo trình tóan học đại cương:Phần 2:Giải tích T2 515.07 / Th108 / P2-T2 4
89 Giáo trình tóan tập 5: đại số 1 512.0076 / M744 / T5 2
90 Hàm một biến phức: Lý thuyết và ứng dụng 515.9 / C123 4
91 Hàm phức & ứng dụng 515.9 / Đ312 2
92 Hàm số biến số phức 515.9 / Th561 2
93 Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc  512.52 / Gi108 2
94 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê 519.2076 / Qu600 2
95 Logic tóan và ứng dụng trong dạy học 511.3 / Đ110 1
96 Lý thuyết các điều kiện tối ưu 515 / L656 1
97 Lý thuyết đồ thị &  511.5 Qu250 2
98 Lý thuyết đồ thị & ứng dụng 511.5 / A107 2
99 Lý thuyết ổn định và ứng dụng  515 / Ph550 1
100 Lý thuyết tích phân 515.43 / A106 5
101 Lý thuyết tổ hợp và các bài toán ứng dụng 511.6 / H401 2
102 Lý thuyết xác suất 519.2 / T305 5
103 Lý thuyết xác suất thống kê 519.2  / G116 2
104 Lý thuyết xác suất và thống kê tóan học 519.2 / B111 / 2001 2
105 Lý thuyết xác suất và thống kê tóan học 519.2 / B111 / 2001 5
106 Mở đầu thống kê xác suất  519.2 / V115m -1998 2
107 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng  519.2 / Th116 3
108 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng  519.2 / Th116 1
109 Một số bài tóan hình học họa hình chọn lọc 516.6076 / H305 1
110 Một số cấu trúc cơ bản của đại só hiền đại 512 / V308 1
111 Một số PP chọn lọc giải các bài tóan sơ cấp 510.076 / M458 -T1 3
112 Một số PP chọn lọc giải các bài tóan sơ cấp 510.076 / M458 -T2 2
113 Nhập môn các PP tối ưu 515.55 / M656 1
114 Nhập môn giải tích 515.1 / A106  1
115 Những bài tóan cổ  510.07 / T823-T1 3
116 Phân tích số liệu & tạo biểu đồ bằng R (Hướng dẫn thực hành) 519.50285 / T502 2
117 Phép biến đổi Laplace 515.723 / Đ312 2
118 Phép tính biến phân 515.64 / B302 3
119 Phép tính tenxơ 515.63 / Ph452 5
120 Phép tính vi phân - dạng vi phân trong không gian Banach 515.72 / Kh507 1
121 Phép tính vi phân & tích phân T1 515 / Kh107/T1 9
122 Phép tính vi phân và tích phân của hàm 1 biến 515 / H109n 2
123 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến chuổi số & 515 / H109 2
124 Phương pháp tính  515 / Đ312 2
125 Phương pháp tính  515 / Đ312 2
126 Phương trình đạo hàm riêng 515.25 / H513 / P2 1
127 Phương trình đạo hàm riêng 515.353 / Ch561p 3
128 Phương trình đạo hàm riêng (phần 1) 515.25 / H513 / P1 1
129 Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính 515.353 / H513 1
130 Phương trình vi phân 511.35 / Th305 2
131 Phương trình vi phân 515.3 / Ph550 3
132 Phương trình vi phân 515.35 / B302 5
133 Phương trình vi phân & phương trình tích phân 515 / T504 1
134 Phương trình vi phân đa trị  515.3 / Ph550 1
135 PP tóan tích phân & giải tóan tổ hợp 515.076 / C104  2
136 Quy họach tóan học 519.3 / Tr300 2
137 Rẽ nhánh trong phương trình vi phân  515.3 / Ph551 1
138 số phức với hình học phẳng 516 / Qu609 2
139 Texơ va toocxơ 515.63 / M312 5
140 Thống kê & ứng dụng 519.2 / Th116/2009 2
141 Thống kê và ứng dụng 519.2 / Th116t 1
142 Tích phân ngẫu nhiên & phương trình vi phân ngẫu nhiên 515.3 / Th108 4
143 Tóan cao cấp 515 / H458/T2 2
144 Toán cao cấp  512.5 / H458 / P1 2
145 Toán cao cấp - P2 : Giải tích  515 / H458 / T2 1
146 Toán cao cấp - T1  515 / Kh507 / T1 3
147 Toán cao cấp - T2 516 / Kh507 / T2 4
148 Toán cao cấp - T3 515 / Kh507 / T3 4
149 Tóan cao cấp dùng cho ngành kỹ thuật-T1 515 / C123 / T1 2
150 Tóan chuyên đề: Hàm đặc biệt, biến đổi Laplace, giải tích 515.5 / Kh107 1
151 Tóan học cao cấp 515 / Tr300 / T1 1
152 Tóan học đại cương T1 510 / H420 / T1 5
153 Tóan rời rạc 512.02 / Ngh301 3
154 Tóan rời rạc  ứng dụng trong tin học 519.70785 / Gi108 1
155 Tóan rời rạc cơ sở tóan cho máy tính 511.6 / Qu106 2
156 Toán rời rạc ứng dụng trong tin học 519*.700785 / Gi108 2
157 Tóan rời rạc và ứng dụng trong tin học 512.02 / R813-1998 1
158 Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính và rời rạc) 519.3 / Ngh301-1998 3
159 Tổng quan về lý thuyết hệ thống  003 / Ph550 1
160 Trăm lẻ một chuyện lý thú về tóan 372.72 / Ch125 2
161 Trò chơi tóan học 372.7 / Tr400 2
162 Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn tóan 516.3 / Ph561 1
163 Ứng dung đạo hàm để giải toán sơ cấp  515 / H600 2
164 Vi tích phân 515 / Kh107 / T1 1
165 Xác suất & xử lý số liệu thống kê 519.2 / V115 / 1998 2
166 Xác suất thống kê 519.2 / H450 4
167 Xác suất thống kê & các phần tính tóan trên excel 519.2 / M312 2
168 Xác suất và thống kê  519.2 / H523 3
169 3000 solved problem in linear algebra 512.5 / L767 1
170 A brief guide algebraic number theory 512 / S978 1
171 A primer of multivariate statistics 519.5 / H316 1
172 Advanced calculus 515/O82 1
173 Advanced courses of mathematical analysis I 515 / A191 1
174 Advanced Engineering mathematics 510 / G793 1
175 Advanced engineering mathematics 515 / W983 1
176 Advanced engineering mathematics 620.00151 / B186 1
177 Advanced engineering mathematics with Matlab 620.00151 / D858 1
178 Advances in meshfree & X-FEM methods 518.25 / A191 1
179 Advandces in algebra 512 / A191 1
180 Algebra and Trigonometry  512.13 / K26 1
181 An introduction mathematics risk theory 519.2 / G362 1
182 An introduction to statistical methods and Data Analysis 519.2 / O89 1
183 Application of discrete mathematics 512.02 / A648 1
184 Applied formal verification 621.3815 / P462 1
185 Basic statistics for the health sciences 519.5024 / K97 1
186 Basic technical mathematics  511 / W313 1
187 Basics of functional integral technique in quatum theory of many body systems 515.4 / H309 1
188 Basics statistics tables of distributions 519.5 / S738 1
189 Calculus 515 / B624 2
190 Calculus  515 / S554 1
191 Calculus (second edition) 515 / F514 1
192 Calculus (Vol 1: one-variable calculus, with an ) 515 / A645/Vol.1 1
193 Calculus (Vol 2: Multi-variable calculus and linear ) 515 / A645/Vol.2 1
194 Calculus and analytic geometry 515.15 / T454 1
195 Calculus early transcental functions 515 / R642 1
196 Calculus with anaytic geometry 515 / F812 1
197 Categorical structures & their applications 512.62 / N879 1
198 Coastal engineering 2002 627.58 / C687/vol2 1
199 College algebra 512.02 / B394-1968 1
200 College mathematics 510 / B259 1
201 College mathematics 510 / R194 1
202 College mathematics 510 / S526 1
203 College mathematics for business, economic, life science, and social sciens 510 / B261 1
204 Communication systems 621.38223 / C278 1
205 Commutative Algebra - vol 1 512.24/Z37 / Vol.1 1
206 Commutative Algebra - Vol 2 512.24/Z37 / Vol.2 1
207 Complexity and emergence 501 / A168 1
208 Computability and logic 511.3 / B724/4th 1
209 Computational mathematics: Models, methods and analysis... 519.4 / W581 1
210 Contemporary statistics 519.5 / G665 1
211 Differential equations theory, technique, and practice 515.35 / S592 1
212 Differential equations: An Giang modeling approach 515.35 / L472 1
213 Digital control of Dynamic systems 629.8 / F831 1
214 Discrete Mathematics and its applications 511 / R813 1
215 Electromagnetic propagaion in Multi-Mode 621.3692 / R878 1
216 Electronics mathematics 513.12 / N972/Vol.2 1
217 Elementary algebra 372.7 / L335-2001 1
218 Elementary and intermediate algebra 512.9 / B624 1
219 Elementary statistics 519.5 / J69 1
220 Elementary Statistics 519.5 / T834 1
221 Elliptic and parabolic Equations with Discontinuos Coefficients 515.353 / M449 1
222 Entangled Systems 530.12 / A915 1
223 European women in mathematics 510.82 / P63 2
224 Finite mathematics with computer-supported applications(có đĩa) 510 / C167 1
225 Foundation mathematics 510 / B725 1
226 Fourier analysis with applications to boundary value problems  515.2433 / S755 1
227 Fourier series and boundary value problems 515.2433 / B879 1
228 Function spaces 515.73 / F979 1
229 Fundamentals of digital logic with VHDL design 621.395 / B877 1
230 Further mathematics for the physical sciences 510 / F992 1
231 Galois theories 512.3 / B726 1
232 Getting started with matlab 5 620.00151 / P912 1
233 Green, Brown, and probability & brownian motion on the line 519.2 / C559 3
234 Green, brown, and probability & brownian motion on the line 519.2 / C559 4
235 Handbook on formative & summative evaluation 371.26 / B655 1
236 Impulsive differential equations 515.352/S191 1
237 Infinite - dimensional dynamical systems: From basic concepts to actual calculations  514.74 / R658 1
238 Introduction statistics (có đĩa) 519.5 / R826 1
239 Introduction to Applied statistical Analysis 519/H329 1
240 Introduction to applied statistics 519.5 / L574 1
241 Introduction to calculus with applications 515 / F233 1
242 Introduction to general topology 514.322 / C135 1
243 Introduction to graph theory 511.5 / C486 1
244 Introduction to probability and Statistics for Engineers and Scientists 519.5 / R826 1
245 Introductory algebra An real-word approach 512.9 / B446 1
246 Introdution to mathematics 510 / H885 1
247 Invitation to mathematics 510 / G558 1
248 Les chemins de la réussite en mathématique à 372.7 / T228 1
249 Linear Algebra 512.5 / F812 1
250 Linear Algebra 512.5 / F812 1
251 Linear algebra and  its applications 512.5 / L426 1
252 Linear algebra and  its applications 512.5 / L427 1
253 Linear equations of mathematical physics 530.15525 / L754 1
254 Logic for mathematics & computer science 511.3 / B971 1
255 Math CAD for introductory physics  530.0285 / D685 1
256 Mathematica computer guide 510.285 / K92 1
257 Mathematica Reference Guide 510.285 / W861 1
258 Mathematical software 510.285 / P963 1
259 Mathematics : Applications and Connections 372. 7 / G558/C2 1
260 Mathematics : Applications and Connections 372.7 / G558/C3 1
261 Mathematics an exploratory approach  510 / S819 1
262 Measures on infinite dimensional spaces 515.42 / Y11 2
263 Measures on infinite dimensional spaces 515.42 / Y11 2
264 Microlocal analysis & complex fourier analysis 515.2433 / M619 1
265 Modern algebra and trigonometry 512 / R654 1
266 Modern algebra and trigonometry 512.13 / V222 1
267 Modern college algebra 512 / V222 1
268 Modern mathematic an elementary approach 512 / W564 1
269 Modern Mathematics an elementary approach 512 / W564 1
270 Modes of parametric statistical inference 519.54 / G36 1
271 Molecular complexes in earth"S, planetary, cometary, & interstellar atmosphers  551.511 / M718 1
272 Multiple Regression in Behavioral Research 519.535 / K39 1
273 Nonlinear analysis 515.7 / G247 / Vol.9 1
274 Nonlinear evolution equations 515.353 / W924 3
275 Numerical Computation in Science and Engineering 519.4 / P893 1
276 Orchids 635.9344 / T552 1
277 Parameter estimation for scientists and engineers 620.001 / B741 1
278 Plane geometry 516.32 / B842 1
279 Precalculus 512 / B261 1
280 Principles of mathematics 510 / R328 1
281 Probability & measure theory 519.2 / A819 1
282 Probability & statistics for enginers and scientists  519.5 / H417/3dr 1
283 Probability (an introduction with statistical) 519.2 / K52 1
284 Probability and Statistics for engineers and Research 519.5 / H426 1
285 Problems and Solutions in Mathematics 510.076 / P962 1
286 Programming mathematica 510.285 / M184 1
287 Progress in analysis  515/P964 / Vol.1 1
288 Progress in analysis  515/P964 / Vol.2 1
289 Pseudodifferential operators & applications 515.7242 / P974 1
290 Realizing teracomputing  551.50285 / R288 1
291 Recent development theories & numerics 519.4 / L612003 1
292 Recent developments in stochastic analysis and related topics 519.22 / R295 1
293 Recent developments in theories & numerics 519.4 / I61/2003 1
294 Recent trends in combinatorics 511.6 / R294 1
295 Schaum"s outline of theory and problem of 510.2433 / D747 1
296 Schaum"s outline of theory and problem of 519.4 / S318 1
297 Schaum'soutline series of theory and problems of differential and integral calculus 3/ed  515 / A985 2
298 Schaum'soutline series of theory and problems of linear algebra  512.5 / L767 1
299 Semigroups and languages 512.2 / P963 1
300 Semigroups, algorithms, automata and languages 511.3 / S471 1
301 Spectral theory & nonlinear analysis with applications to spatial ecology 515.7 / S741 1
302 Statistical inference: The distribution-free 519.5 / E23 1
303 Stochastic analysis: Classial & Quantum 519.22 / S864 1
304 Tech mining: exploiting new technologies for competitive advantage 005.74/P844 1
305 The Casimir effect in critical systems 530.4 / K92 1
306 The chemistry maths book 510.2454 / S822 1
307 The emergence of number 512.7 / C951 1
308 The new mathematics for parents 512.74 / H467 1
309 The psychology of learning and instruction : 371.102 / C387 1
310 Topics in almost hermitian geometry & related fields 516.3 / T674 1
311 Topological methods, variational methods 515.7248 / I17 1
312 Trends in complex analysis, differential geometry & mathematical 515.7 / I61 1
313 Univariate discrete distributions 519.2 / J68 1
314 Wavelet analysis & active media technology 515.2433 / P963/vol.3 1
315 Wavelet analysis & its applications & active media technology 515.2433 / I61/Vol 2 1
316 What is mathematics, really? 510.1 / H569 1

Thông báo

Số lượt truy cập

187920
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
70
4203
10451
187920

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn