• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Kế hoạch lao động đầu năm học 2013-2014

KẾ HOẠCH

Lao động đầu năm học 2013 – 2014

Theo công văn số 1279/KH-ĐHCT ngày 16.7.2013 của trường Đại học Cần Thơ về việc sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa năm học 2013 – 2014, được sự phân công, chỉ đạo của BCN Khoa Khoa học tự nhiên về việc thực hiện lao động đầu năm học đối với khóa cũ (K36, K37 và K38), BCH Đoàn khoa lập kế hoạch và phân công các lớp thuộc khoa quản lý lao động đầu năm học như sau:

I. SĨ SỐ CÁC LỚP

STT

LỚP

SỐ LƯỢNG

1

Toán ứng dụng K36

76

2

Toán ứng dụng K37

49

3

Toán ứng dụng 1- K38

44

4

Toán ứng dụng 2 - K38

37

5

Tin học ứng dụng 1 - K36

46

6

Tin học ứng dụng 2 - K36

41

7

Tin học ứng dụng K37

56

8

Tin học ứng dụng 1 - K38

49

9

Tin học ứng dụng 2 - K38

45

10

Hóa học K36

50

11

Hóa học K37

31

12

Hóa học K38

39

13

Hóa dược K36

41

14

Hóa dược K37

77

15

Hóa dược 1 - K38

57

16

Hóa dược 2 - K38

59

17

Sinh học K36

41

18

Sinh học K37

54

19

Sinh học K38

49

TỔNG

941

II. PHÂN CÔNG SỐ LƯỢNG SINH VIÊN VÀ CÔNG VIỆC THEO KHU VỰC

STT

KHU VỰC LAO ĐỘNG

CÔNG VIỆC

SỐ SINH VIÊN

LỚP PHỤ TRÁCH

1

Bộ môn Toán và các phong máy tính

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng máy tính

37

- Toán ứng dụng 2 - K38

2

Bộ môn Tin học ứng dụng và các phòng máy tính

Vệ sinh văn phòng Bộ môn; phòng máy tính và phòng thín nghiệm hóa cũ

87

- Tin học ứng dụng 1 - K36 (46SV)

- Tin học ứng dụng 2 - K36 (41SV)

3

Bộ môn Vật lý và các phòng thí nghiệm

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng thí nghiệm

93

- Toán ứng dụng K37 (49SV)

- Toán ứng dụng 1 - K38 (44SV)

4

Bộ môn Hóa và các phòng thí nghiệm.

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng thí nghiệm

199

- Hóa học K36 (50SV)

- Hóa học K37 (31SV)

- Hóa dược K36 (41SV)

- Hóa dược K37 (77SV)

5

Bộ môn Sinh học và các phòng thí nghiệm.

Vệ sinh văn phòng Bộ môn và phòng thí nghiệm

95

- Sinh học K36 (41SV)

- Sinh học K37 (54SV)

6

Nhà học KH và kho chứa dụng cụ.

Vệ sinh các phòng học, dọn rác, lau cửa, xếp bàn ghế, …

105

- Tin học ứng dụng K37 (56SV)

- Sinh học K38 (49SV)

7

Công trình thanh niên

Làm cỏ, dựng lại gạch bị ngã,…

115

- Toán ứng dụng K36 (76SV)

- Hóa học K38 (39SV)

8

Vườn thuốc nam

Làm cỏ, xới đất, nhặt đá,…

210

- Tin học ứng dụng 1 - K38 (49SV)

- Tin học ứng dụng 2 - K38 (45SV)

- Hóa dược 1 - K38 (57SV)

- Hóa dược 2 - K38 (59SV)

TỔNG

941

 

 III. CÔNG VIỆC CỤ THỂ PHÂN CHIA THEO LỚP

THỜI GIAN: từ 14 giờ đến 17 giờ, chiều Thứ 5 ngày 01.8.2013

 

Stt

Lớp

Địa điểm tập trung và lao động

Số lượng

CB phụ trách

Ghi chú

 

1

Toán ứng dụng K36

Hóa học K38

Sảnh khoa, CTTN

76

39

Quý (HD37), Hùng (Toán 36), Khoa (H37)

Chia thành 04 nhóm

Chia thành 02 nhóm

2

Toán ứng dụng K37

Toán ứng dụng 1 - K38

Bộ môn Vật lý

49

44

CB BM. Vật lý

 

3

Toán ứng dụng 2 - K38

Bộ môn Toán

37

CB BM. Toán

 

4

Tin học ứng dụng 1 - K36

 

Tin học ứng dụng 2 - K36

Phòng máy tính số từ 1 - 4 + VP BM. Tin hoc ƯD

46

CB BM. Tin học ƯD

 

Phòng máy tính số từ 5 - 8

41

5

Tin học ứng dụng K37

 

 

Sinh học K38

Nhà học từ 201 – 205/KH + 105/KH

56

Thầy Nhân (CB), Thừa (THUD36)

Chia thành 06 nhóm

 

 

Chia thành 04 nhóm

Nhà học từ 101 – 104/KH

49

6

Hóa học K36

PTN. Hóa Phân tích

25

Cô Điệp, Cô Yến

Chia thành 04 nhóm

PTN. Hóa Vô cơ

25

7

Hóa học K37

 

Hóa dược K36

PTN. Hóa Sinh 1 + PTN. Sắc ký và quang phổ

31

Thầy Nhiên, Cô Huệ Nhi

Chia thành 02 nhóm

 

Chia thành 02 nhóm

PTN. Hóa sinh 2 + PTN. Tổng hợp Hóa dược

41

8

Hóa dược K37

VP BM. Hóa học

10

Thầy Ngoan

 

PTN. Hóa Lý + Hữu cơ

22

Cô Trang, Cô Nhị

Chia thành 02 nhóm

PTN. Hóa ĐC

22

Cô Trúc Chi, Cô Hồng, Thầy Duy

Chia thành 02 nhóm

PTN. Hóa VC & HC ĐC

22

Chia thành 02 nhóm

9

Hóa dược 1, 2 - K38

Tin học ứng dụng 1, 2 - K38

Vườn thuốc nam

116

94

Cô Đua (BM. Sinh học)

 

10

Sinh học K36

Phòng thí nghiệm Sinh học Đại cương

41

 

Cô Thủy

Chia thành 04 nhóm

11

Sinh học K37

Phòng thí nghiệm mới

(dãy 3 tầng)

39

Cô Thoa

Chia thành 03 nhóm

VP BM. Sinh học

P. Trưởng BM. Sinh học

15

CB. BM Sinh học

Chia thành 02 nhóm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chấp hành chi đoàn và Ban cán sự các lớp phổ biến kế hoạch lao động cho toàn thể sinh viên trong lớp mình, chia nhóm và phân công nhiệm vụ cho các bạn trong lớp, điểm danh các bạn vắng và gởi về ban chấp hành đoàn khoa chậm nhất là ngày 08.8.2013 qua email cho đồng chí Phạm Quốc Nhiên ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) tổng hợp làm cơ sở xét khen thưởng, phân loại đoàn viên và tổ chức lao động bù vào tháng 10.2013.

- Kính nhờ quý Thầy Cô cố vấn học tập các lớp, quản lý sinh viên của lớp mình.

- Kính nhờ các bộ môn chuẩn bị sẵn dụng cụ lao động và chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho các sinh viên lao động tại khu vực của Bộ môn.

- Ban chấp hành đoàn khoa chịu trách nhiệm theo dõi và điều động sinh viên thực hiện công trình thanh niên, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên hoàn thành công việc được giao, hỗ trợ nhân viên quản lý nhà học quản lý việc lao động ở khu nhà học.

V. KINH PHÍ

-         Dự trù kinh phí tổng cộng: 500.000 đồng (trích từ kinh phí trường xuyên).

-         Các dụng cụ dự kiến mua: 10 cây làm cỏ.

 

                                                                                     TM. BCH KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                                                                 P. BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                        PHẠM QUỐC NHIÊN

 

Thông báo mất điện ngày 16/6/2013

Công ty Điện lực TP.Cần Thơ thông báo mất điện ở Khu 2, từ 8g00 - 16g00 ngày 16/6/2013 để thi công lưới điện vào khu nhà ở sinh viên.