• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Báo cáo seminar Bộ môn Vật lý ngày 14/6/2017

Tên bài báo cáo khoa học: Tách và thu hồi calcium molybdate CaMoO4 and cobalt oxalate (CoC2O4) từ spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst bằng phương pháp thủy luyện.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Hồng

Thời gian: 14 giờ ngày 14/6/2017

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Đọc thêm...

Báo cáo seminar Bộ môn Vật lý ngày 14/11/2016

Giới thiệu về khoa học vật liệu tính toán với VASP

(Nguyễn Thành Tiên: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa Học Tự Nhiên)


Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 14/11/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Đọc thêm...