• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Tên bài báo cáo khoa học: Tách và thu hồi calcium molybdate CaMoO4 and cobalt oxalate (CoC2O4) từ spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst bằng phương pháp thủy luyện.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Hồng

Thời gian: 14 giờ ngày 14/6/2017

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Tóm tắt 

Phương pháp thủy luyện bao gồm một chuỗi các quá trình liên tiếp: hòa tan, chiết xuất và tạo kết tủa được sử dụng để tách và thu hồi Mo và Co từ chất xúc tác mất hoạt tính (spent HDS catalyst) thu được trong ngành lọc dầu. Mo và Co từ chất xúc tác được hòa tan bằng dung dịch HCl (3M) ở nhiệt độ 60oC. Mo và Co từ dung dịch hòa tan lần lượt được chiết bằng tributyl phosphate (TBP) và tri 2-Ethylhexyl Amine (TEHA). Sau khi chiết Mo từ TBP được rửa giải bằng dung dịch HCl và Co từ TEHA được rửa giải bằng nước cất.  Các dung dịch rửa giải của Mo và Co sau đó được cho tác dụng với dung dịch CaCl2 và axít oxalic để tạo kết tủa CaMoO4 và CoC2O4. Kết quả chứng minh rằng, việc phương pháp thủy luyện đã thu hồi được 96% Mo và 93% Co từ dung dịch hòa tan của chất xúc tác