• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Giới thiệu về khoa học vật liệu tính toán với VASP

(Nguyễn Thành Tiên: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa Học Tự Nhiên)


Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 14/11/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Abstract:

Computational materials science is the field which study various properties and phenomena of materials and achieve designing and making better materials for technology and society. This goal is realized by modeling materials with computers that are programmed with theories and algorithms based on physics, mathematics, chemistry, material science, and computer science. By changing various input conditions and under extreme, the entire spectra of data can be generated efficiently and accurately if the runs are set up properly.

Tóm tắt:

Khoa học vật liệu tính toán là lĩnh vực nghiên cứu các đặc tính và các hiện tượng đa dạng của vật liệu. Từ đó, chúng ta thiết kế các hệ vật liệu tốt hơn đáp ứng yêu cầu của kỹ thuật và xã hội. Mục tiêu của thiết kế vật liệu là chúng ta mô hình vật liệu bởi sử dụng các chương trình máy tính với các thuật toán xây dựng dựa trên các lý thuyết vật lý, toán học, hóa học, khoa học máy tính và vật liệu học.  Với các chương trình máy tính phù hợp, chúng ta có thể thay đổi các điều kiện nhập vào đạt các giá trị tới hạn, hay điều kiện tột cùng, chúng ta sẽ thu được các dữ liệu đầu ra cần thiết.

    Nội dung chính:

Seminar này muốn giới thiệu các phương pháp tính toán khoa học vật liệu cơ bản như: phân tích phần tử hữu hạn (FEA), Monte Carlo (MC), động lực học phân tử (MD) và phương pháp nguyên lý ban đầu (ab initio method). Báo cáo tập trung giới thiệu phương pháp ab initio với phần mềm VASP. Báo cáo cũng demo một số kết quả tính toán của tác giả tính được với hệ vật liệu nano ribbon.

     Nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu

2. Các bước cơ bản trong tính toán khoa học vật liệu

3. Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn (FEA), Monte Carlo (MC), Molecular dynamics (MD)

4. Phương pháp nguyên lý ban đầu (ab initio methods)

5. VASP và một số tính toán với VASP

III.  Kết luận

          Báo cáo muốn sơ lược các phương pháp tính toán vật liệu cơ bản, hiện đại và trình bày phương pháp để sử dụng VASP, một phần mềm hiện đại trong tính vật liệu hiện nay. Báo cáo trình bày một vài kết quả tính toán cấu trúc điện tử của hệ siêu mạng dãy nano GaN/ZnO dạng armchair.

Tài liệu tham khảo

1. Charles Kittel (2005), Introduction to Solid State Physics, (8th edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc

2. Hafner, J. (2007) Materials.simulations.using.VASP-a.quantum.perspective.to.materials science. Comp. Phys. Comm. 177:6–13.

3. N. T. Tien, L. S. Chakraborty, and R Ahuja, Simulation an armchair nanoribbon GaN/ZnO superlattice, to be submitted (2016)