• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thời gian: 14 giờ ngày 16/6/2017

Địa điểm: Phòng 206 Khoa Khoa học Tự nhiên

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh

Tên bài báo cáo:  ĐỘNG LỰC CỦA MÔ HÌNH KHÁNG VIRUS MÁY TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP NHIỄU ĐỒNG LUÂN VÀ SỬ DỤNG MAPLE

Tóm tắt

Báo cáo giới thiệu một mô hình cải tiến cho sự lan truyền vi-rút máy tính với tác động kháng vi-rút trong hệ thống mạng. Dáng điệu động lực của mô hình được khảo sát thông qua việc phân tích tính ổn định của hai điểm cân bằng tự do và một điểm cân bằng nhiễm. Khi số lượng nhóm đề kháng dương, một điểm cân bằng tự do ổn định tiệm cận toàn cục. Chúng tôi xác định được các điều kiện cụ thể để làm giảm sự lan truyền của vi-rút trên hệ thống mạng. Phương pháp nhiễu đồng luân được sử dụng để tìm nghiệm lặp của hệ và đây là phương pháp có hiệu quả trong việc dùng các phần mềm toán học để giải các bài toán phi tuyến. Ngoài ra báo cáo còn giới thiệu code của Maple trong giải quyết các bài toán.

2. TS. Võ Văn Tài

Tên bài báo cáo:   MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ

Tóm tắt

Báo cáo trình bày một số cải tiến mô hình chuỗi thời gian mờ của Abbasov và Manedova đề xuất năm 2003. Trong mô hình đề nghị, vấn đề xác định số tập mờ, các phần tử cụ thể trong mỗi tập mờ, các tham số được xác định từ bài toán phân tích chùm mờ và chương trình được thực hiện trên phần mềm Matlab. Các ví dụ số trên nhiều tập dữ liệu đối chứng cho thấy mô hình đề nghị có ưu điểm hơn các mô hình trước đây. Mô hình đề nghị cũng được ứng dụng cho hai vấn đề thực tế: Dự báo tổng dân số Việt Nam và đỉnh mặn tại một trạm đo của tỉnh Cà Mau.

3. TS. Lâm Hoàng Chương

Tên bài báo cáo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG 1 CHIỀU

Tóm tắtBài báo cáo trình bày chứng minh sự tồn tại định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong 1 chiều với điều kiện các hàm dẫn lệch trái và lệch phải cùng hội tụ về một giá trị.Trong trường hợp hai hàm dẫn hội tụ về hai giá trị khác nhau thì ta có luật số lớn cho mô hình đang xét.

4.ThS. Lê Hoài Nhân

Tên bài báo cáo:  SỬ DỤNG LATEX