• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Tên báo cáo: Khảo sát sự khả vi cấp hai của ánh xạ nhiễu bài toán tối ưu có tham số

Báo cáo viên: TS.Lê Thanh Tùng

Thời gian: 14 giờ ngày 03/10/2016

Tại Phòng Chuyên đề

Tóm tắt báo cáo