• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

SEMINAR CỦA BỘ MÔN TOÁN
Thời gian: 14 giờ phút ngày 07/12/2015.
Địa điểm: Phòng Chuyên đề.
1) Các phương pháp khảo sát mô hình lan truyền bệnh.
- Báo cáo viên:  Nguyễn Hữu Khánh
- Tóm tắt:  
            Báo
 cáo trình bày các phương pháp được sử dụng để khảo sát tính ổn định của các mô hình lan truyền bệnh SEIR. Số sinh sản cơ sở R0 được tìm thông qua các giá trị riêng hoặc bằng phương pháp ma trận. Tính ổn định địa phương được xác định bằng các giá trị riêng hoặc tiêu chuẩn Routh-Hurwitz  Tính ổn định toàn cục được khẳng định qua các phương pháp tiếp cận như phương pháp hàm Lyapunov, phương pháp đại số và phương pháp hình học. Khảo sát số khẳng định tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết. 
2) Xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes
- Báo cáo viên:  Võ Văn Tài
- Tóm tắt:
            Báo cáo đề xuất thuật toán xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes và giải quyết vấn đề tính toán của nó. Các ví dụ số trên nhiều bộ số liệu với những đặc tính khác nhau không những minh họa cho lý thuyết đã trình bày mà còn chứng tỏ ưu điểm của phương pháp đề nghị so với các phương pháp truyền thống.

3)  Tập biến phân cấp cao của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số

- Báo cáo viên:  Lê Thanh Tùng
- Tóm tắt:
             Chúng tôi áp dụng tập biến phân cấp cao, được định nghĩa bởi Khánh và Tuấn năm 2008, để khảo sát các liên hệ của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng chúng vào việc xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số.