• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Sử dụng mô hình ruồi giấm để sàng lọc các chất có khả năng kháng béo phì

Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Mến

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27.06.2017

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên

Tóm tắt  

Mô hình ruồi giấm (Drosophila melanogaster) biến đổi gene được tạo ra trong nghiên cứu này có mang đoạn gene green fluorescent protein (gfp) mã hóa protein phát huỳnh quang dưới sự kiểm soát của promoter gene brummer (bmm). Kết quả quat sát cho thấy gene gfp biểu hiện ở các loại mô khác nhau trong ruồi giấm. Qua các thí nghiệm đã chứng minh tín hiệu huỳnh quang (tín hiệu GFP) đo được trong nhân của tế bào tuyến nước bọt và ARN thông tin của gene bmm giảm ở ruồi giấm béo phì, ngược lại tín hiệu này tăng ở ruồi giấm gầy. Từ kết quả trên cho thấy rằng ruồi giấm biến đổi gene được tạo ra trong nghiên cứu này rất hữu ích cho việc sàng lọc các chất có khả năng kháng béo phì dựa vào tín hiệu GFP.