• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Thông báo

Báo cáo seminar Bộ môn Toán học ngày 16/6/2017

Thời gian: 14 giờ ngày 16/6/2017

Địa điểm: Phòng 206 Khoa Khoa học Tự nhiên

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh

Tên bài báo cáo:  ĐỘNG LỰC CỦA MÔ HÌNH KHÁNG VIRUS MÁY TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP NHIỄU ĐỒNG LUÂN VÀ SỬ DỤNG MAPLE

Tóm tắt

Báo cáo giới thiệu một mô hình cải tiến cho sự lan truyền vi-rút máy tính với tác động kháng vi-rút trong hệ thống mạng. Dáng điệu động lực của mô hình được khảo sát thông qua việc phân tích tính ổn định của hai điểm cân bằng tự do và một điểm cân bằng nhiễm. Khi số lượng nhóm đề kháng dương, một điểm cân bằng tự do ổn định tiệm cận toàn cục. Chúng tôi xác định được các điều kiện cụ thể để làm giảm sự lan truyền của vi-rút trên hệ thống mạng. Phương pháp nhiễu đồng luân được sử dụng để tìm nghiệm lặp của hệ và đây là phương pháp có hiệu quả trong việc dùng các phần mềm toán học để giải các bài toán phi tuyến. Ngoài ra báo cáo còn giới thiệu code của Maple trong giải quyết các bài toán.

2. TS. Võ Văn Tài

Tên bài báo cáo:   MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ

Tóm tắt

Báo cáo trình bày một số cải tiến mô hình chuỗi thời gian mờ của Abbasov và Manedova đề xuất năm 2003. Trong mô hình đề nghị, vấn đề xác định số tập mờ, các phần tử cụ thể trong mỗi tập mờ, các tham số được xác định từ bài toán phân tích chùm mờ và chương trình được thực hiện trên phần mềm Matlab. Các ví dụ số trên nhiều tập dữ liệu đối chứng cho thấy mô hình đề nghị có ưu điểm hơn các mô hình trước đây. Mô hình đề nghị cũng được ứng dụng cho hai vấn đề thực tế: Dự báo tổng dân số Việt Nam và đỉnh mặn tại một trạm đo của tỉnh Cà Mau.

3. TS. Lâm Hoàng Chương

Tên bài báo cáo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG 1 CHIỀU

Tóm tắtBài báo cáo trình bày chứng minh sự tồn tại định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong 1 chiều với điều kiện các hàm dẫn lệch trái và lệch phải cùng hội tụ về một giá trị.Trong trường hợp hai hàm dẫn hội tụ về hai giá trị khác nhau thì ta có luật số lớn cho mô hình đang xét.

4.ThS. Lê Hoài Nhân

Tên bài báo cáo:  SỬ DỤNG LATEX

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 05/12/2016

BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN

Thời gian: 14giờ, thứ hai ngày 05/12/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa KHTN

Đọc thêm...

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 03/10/2016

Tên báo cáo: Khảo sát sự khả vi cấp hai của ánh xạ nhiễu bài toán tối ưu có tham số

Báo cáo viên: TS.Lê Thanh Tùng

Thời gian: 14 giờ ngày 03/10/2016

Tại Phòng Chuyên đề

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

Thời gian: 14 giờ ngày 14/12/2015.

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Báo cáo 1: Định lý Ergodic và Ứng dụng

Báo cáo viên: Ts.Lâm Hoàng Chương

Tóm tắt: Bài báo cáo trình bày tổng quan về 2 dạng định lý Ergodic cổ điển trong lý thuyết xác suất: dạng từng điểm và dạng trung bình. Từ đó đưa ra một số dạng mở rộng cho định lý Ergodic từng điểm. Cuối cùng là ứng dụng các dạng mở rộng đó vào việc tìm giới hạn cho dãy các biến ngẫu nhiên.

Báo cáo 2: Cấu trúc của đại số steenrod trên đường có đặc sốp lẻ.

Báo cáo viên: Ths.Phạm Bích Như

Tóm tắt: Trong Tô pô đại số, một đại số Steenrod A(p) (p là nguyên tố) được định nghĩa bởi Cartan năm 1955 là một đại số của toán tử đối đồng điều ổn định cho đối đồng điều mod p. Với p > 2, A(p) là đại số Hopf phân bậc, kết hợp, có đơn vị trên trường Z/p, được sinh bởi toán tử Steenrod (The Steenrod reduced p Steenrod năm 1953 và toán tử Bockstein β được định nghĩa bởi Bockstein lần đầu vào năm 1942. Báo cáo sẽ trình bày cấu trúc của đại số A(p) và đại số đối ngẫu A∗ của A(p).

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 07/12/2015

SEMINAR CỦA BỘ MÔN TOÁN
Thời gian: 14 giờ phút ngày 07/12/2015.
Địa điểm: Phòng Chuyên đề.
1) Các phương pháp khảo sát mô hình lan truyền bệnh.
- Báo cáo viên:  Nguyễn Hữu Khánh
- Tóm tắt:  
            Báo
 cáo trình bày các phương pháp được sử dụng để khảo sát tính ổn định của các mô hình lan truyền bệnh SEIR. Số sinh sản cơ sở R0 được tìm thông qua các giá trị riêng hoặc bằng phương pháp ma trận. Tính ổn định địa phương được xác định bằng các giá trị riêng hoặc tiêu chuẩn Routh-Hurwitz  Tính ổn định toàn cục được khẳng định qua các phương pháp tiếp cận như phương pháp hàm Lyapunov, phương pháp đại số và phương pháp hình học. Khảo sát số khẳng định tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết. 
2) Xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes
- Báo cáo viên:  Võ Văn Tài
- Tóm tắt:
            Báo cáo đề xuất thuật toán xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes và giải quyết vấn đề tính toán của nó. Các ví dụ số trên nhiều bộ số liệu với những đặc tính khác nhau không những minh họa cho lý thuyết đã trình bày mà còn chứng tỏ ưu điểm của phương pháp đề nghị so với các phương pháp truyền thống.

3)  Tập biến phân cấp cao của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số

- Báo cáo viên:  Lê Thanh Tùng
- Tóm tắt:
             Chúng tôi áp dụng tập biến phân cấp cao, được định nghĩa bởi Khánh và Tuấn năm 2008, để khảo sát các liên hệ của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng chúng vào việc xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số.