• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

DANH MỤC SÁCH TOÁN

STT NHAN ĐỀ SỐ PHÂN LOẠI  ĐƠN GIÁ  SỐ LƯỢNG
1 Tổng quan về lý thuyết hệ thống  003 / Ph550           14.000  1
2 Trò chơi toán học 372.7 / Tr400             2.500  2
3 Trăm lẻ một chuyện lý thú về toán 372.72 / Ch125           16.000  2
4 Cẩm nang toán học 510 / C105             6.000  2
5 Toán học đại cương T1 510 / H420 / T1           33.700  5
6 Những bài toán cổ  510.07 / T823-T1             3.300  3
7 Các đề thi học sinh giỏi toán ở Mĩ  510.076 / K42           10.000  2
8 Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp 510.076 / M458 -T1           24.000  3
9 Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp 510.076 / M458 -T2           20.000  2
10 Đại cương về toán học hữu hạn 511 / Ch513           15.500  2
11 Logic toán và ứng dụng trong dạy học 511.3 / Đ110           10.000  1
12 Bảy phương pháp giải các bài toán logic 511.3 / R502           26.000  1
13 Lý thuyết tổ hợp và các bài toán ứng dụng 511.6 / H401            10.200 2
14 Toán rời rạc cơ sở toán cho máy tính 511.6 / Qu106           32.000  2
15 Giáo trình Môđun & nhóm Aben 512 / Qu106           21.000  1
16 Đại số đại cương 512 / Qu106              8.800  1
17 Giáo trình cơ sở đại số hiện đại 512 / T527           87.000  2
18 Cơ sở lý thuyết Module 512 / V308           36.000  1
19 Một số cấu trúc cơ bản của đại số hiện đại 512 / V308           29.000  1
20 Bài tập đại số đại cương 512.0076 / H305           11.000  5
21 Giáo trình toán tập 5: đại số 1 512.0076 / M744 / T5           40.000  2
22 Bài tập đại số đại cương 512.0076 / Qu106           10.600  3
23 Bài tập đại số & số học 512.0076 / Th404           38.000  1
24 Toán rời rạc 512.02 / Ngh301           35.500  3
25 Toán rời rạc và ứng dụng trong tin học 512.02 / R813-1998           86.000  1
26 Đại số (giáo trình đại học đại cương) 512.02 / S312           10.000  10
27 Đại số đại cương 512.02 / S312             7.100  7
28 Cơ sở lý thuyết Galois 512.3 / V308           22.000  1
29 Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế 512.5 / H108           13.000  5
30 Toán cao cấp  512.5 / H458 / P1           15.000  2
31 Đại số tuyến tính : Lý thuyết và bài tập 512.5 / H513           55.000  4
32 Đại số tuyến tính 512.5 / H552           28.000  5
33 Bài tập đại số tuyến tính  512.5 / Ph500           15.000  3
34 Đại số tuyến tính và cơ sở giải tích toán học 512.5 / T527 / T1           41.000  2
35 Đại số tuyến tính toán cao cấp A3 dùng cho đại học kỹ thuật 512.5 / Th116           11.500  3
36 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích 512.5076 / B103           11.000  2
37 Bài tập đại số tuyến tính 512.5076 / S312           11.000  4
38 Bài tập quy hoạch tuyến tính 512.5076 / T506           31.500  2
39 Bài tập đại số tuyến tính 512.5076 / Th502           46.000  1
40 Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc  512.52 / Gi108           38.500  2
41 Cơ sở lý thuyết số & đa thức 512.7 / V308           40.000  1
42 Cơ sở lý thuyết trường & lý thuyết Galoa 512.9 / Qu506           24.000  1
43 Bất đẳng thức 512.97 / H269           50.800  2
44 Toán cao cấp - Tập 3 514 / Kh507 / T3           16.000  3
45 Giải tích 1: Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến  515 / B312 / T1           26.000  3
46 Giải tích 2+3: Phép tính vi phân & tích phân của hàm nhiều biến phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi 515 / B312 / T1           26.000  1
47 Giải tích phép tính vi phân & tích phân của hàm 1 biến 515 / B312 / T2+T3           44.500  1
48 Toán cao cấp dùng cho ngành kỹ thuật-T1 515 / C123 / T1           27.000  2
49 Giải tích số 515 / Ch561           28.200  2
50 Phương pháp tính  515 / Đ312             6.800  2
51 Đa tạp khả vi 515 / Đ408           22.000  1
52 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến chuỗi số & 515 / H109             8.700  2
53 Phép tính vi phân và tích phân của hàm 1 biến 515 / H109n           10.800  2
54 Toán cao cấp - P2 : Giải tích  515 / H458 / T2           20.000  2
55 Ứng dụng đạo hàm để giải toán sơ cấp  515 / H600           13.400  3
56 Vi tích phân 515 / Kh107 / T1           33.000  1
57 Phép tính vi phân & tích phân - Tập 1 515 / Kh107 / T1           22.800  8
58 Giải tích toán học - Tập 1 515 / Kh507 / T1           42.000  1
59 Toán cao cấp - Tập 1 515 / Kh507 / T1           24.000  3
60 Toán cao cấp - Tập 2 515 / Kh507 / T2           18.000  4
61 Giải tích toán học - Tập 2 515 / Kh507 / T2           32.000  1
62 Bài tập giải tích 515 / L431 / T2-P2 / 2002           35.700  1
63 Bài tập giải tích 515 / L431/T3           19.800  1
64 Bài tập giải tích 515 / L431b/T1           26.700  1
65 Lý thuyết các điều kiện tối ưu 515 / L656           14.500  1
66 Giải tích 3 515 / M744 / T3           42.000  3
67 Lý thuyết ổn định và ứng dụng  515 / Ph550           14.000  1
68 Bài giảng giải tích 1 515 / T305/T1           30.000  2
69 Phương trình vi phân & phương trình tích phân 515 / T504           34.000  1
70 Giáo trình phương pháp tính 515 / Th107           12.500  2
71 Toán học cao cấp 515 / Tr300 / T1           20.600  2
72 Giáo trình phương pháp tính: Dùng cho sinh viên trường bách 515 / V600           12.000  2
73 Các công thức và các bảng tóan học cao cấp 515.0212 / S755           16.700  1
74 Giáo trình toán đại cương - Phần 2 - Tập 1 515.07 / Gi108 / P2 / T1           17.200  4
75 Giáo trình toán đại cương - Phần 2 - Tập 2 515.07 / Gi108 / P2 / T2           19.800  4
76 Giáo trình toán cao cấp - Tập 1 515.07 / Gi108 / T1           17.800  3
77 Giáo trình toán cao cấp - Tập 1 515.07 / Gi108 / T1           18.400  3
78 Giáo trình toán cao cấp - Tập 2 515.07 / Gi108 / T2           18.400  6
79 Giáo trình toán học đại cương: Phần 2: Giải tích - Tập 1 515.07 / Th108 / P2 / T1           18.200  4
80 Giáo trình toán học đại cương: Phần 2: Giải tích - Tập 2 515.07 / Th108 / P2 / T2           19.800  4
81 Phương pháp toán tích phân & giải toán tổ hợp 515.076 / C104            20.000  2
82 Bài tập giải tích toán học 515.076 / H103           21.000  1
83 Bài tập giải tích - Tập 1 515.076 / Th108 /T1           15.500  6
84 Bài tập giải tích - Tập 2 515.076 / Th108 /T2           19.500  5
85 Bài tập toán cao cấp - Tập 2 515.076 / Tr300           13.800  2
86 Bài tập toán cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số  515.076 / Tr300 / T3             25.600  3
87 Nhập môn giải tích 515.1 / A106              8.800  1
88 Phương trình đạo hàm riêng (phần 1) 515.25 / H513 / P1           29.000  1
89 Phương trình đạo hàm riêng 515.25 / H513 / P2           50.000  1
90 Bài tập phương trình vi phân  515.3 / H406            35.000 2
91 Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định  515.3 / H406            19.800 4
92 Các phương pháp tính tích phân 515.3 / H513           27.500  3
93 Phương trình vi phân 515.3 / Ph550           22.000  3
94 Phương trình vi phân đa trị  515.3 / Ph550           18.000  1
95 Rẽ nhánh trong phương trình vi phân  515.3 / Ph551           17.000  1
96 Tích phân ngẫu nhiên & phương trình vi phân ngẫu nhiên 515.3 / Th108           14.000  4
97 Phương trình vi phân (nhóm ngành 2) 515.35 / B302           12.500  5
98 Phương trình đạo hàm riêng 515.353 / Ch561p           19.000  3
99 Bài toán biên thứ nhất đối với hệ parabolic trong hình trụ với biên không trơn 515.353 / H513           14.000  1
100 Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính 515.353 / H513           36.000  1
101 Lý thuyết tích phân 515.43 / A106           11.300  5
102 Toán chuyên đề: Hàm đặc biệt, biến đổi Laplace, giải tích 515.5 / Kh107           27.000  1
103 Nhập môn các phương pháp tối ưu 515.55 / M656           11.500  1
104 Texơ va toocxơ 515.63 / M312           10.000  5
105 Phép tính tenxơ 515.63 / Ph452             5.700  5
106 Phép tính biến phân 515.64 / B302           16.000  3
107 Giải tích hàm 515.7 / C123             8.100  2
108 Giải tích hàm 515.7 / Đ552           24.000  1
109 Giải tích hàm 515.7 / L304 / 1997             9.800  2
110 Giải tích hàm 515.7 / L566           22.000  2
111 Phép tính vi phân - dạng vi phân trong không gian Banach 515.72 / Kh507           17.000  1
112 Phép biến đổi Laplace 515.723 / Đ312           11.500  2
113 Bài tập không gian topo tuyến tính Banach- Hilbert 515.73 / Kh507             9.000  3
114 Các định lý & bài tập hàm thực 515.8 / Đ312           13.400  2
115 Giáo trình giải tích hàm một biến 515.8 / Gi108           15.000  1
116 Hàm một biến phức: Lý thuyết và ứng dụng 515.9 / C123             9.800  4
117 Hàm phức & ứng dụng 515.9 / Đ312           28.000  2
118 Giáo trình giải tích hàm nhiều biến 515.9 / Gi108             13.000  2
119 Hàm số biến số phức 515.9 / Th561           10.000  2
120 Toán cao cấp - Tập 3 516 / Kh507 / T3           16.000  4
121 Số phức với hình học phẳng 516 / Qu609           11.200  2
122 Bài tập hình học Afin & hình học ơclit 516.0076 / Tr120           22.000  1
123 Đại số và hình học giải tích 516.3 / H507           23.200  1
124 Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn toán 516.3 / Ph561           34.000  1
125 Cơ sở lý thuyết hàm hình học 516.3 / Th103           20.000  1
126 Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc 516.6076 / H305           14.000  1
127 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 519.2 / B111 / 2001           16.000  2
128 Lý thuyết  xác suất và thống kê toán học 519.2 / B111 / 2001           15.000  5
129 Lý thuyết  xác suất thống kê 519.2 / G116           17.000  2
130 Xác suất thống kê 519.2 / H450           20.500  4
131 Xác suất và thống kê  519.2 / H523           14.000  3
132 Xác suất thống kê & các phần tính toán trên excel 519.2 / M312           20.000  2
133 Cơ sở lý thuyết xác suất 519.2 / Ph500   1
134 Lý thuyết xác suất 519.2 / T305           21.200  5
135 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng  519.2 / Th116           11.400  3
136 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng  519.2 / Th116           20.000  1
137 Thống kê & ứng dụng 519.2 / Th116 / 2009           27.500  2
138 Thống kê và ứng dụng 519.2 / Th116t           14.000  1
139 Xác suất & xử lý số liệu thống kê 519.2 / V115 / 1998           17.000  2
140 Mở đầu thống kê xác suất  519.2 / V115m / 1998             5.800  4
141 Bài tập xác suất & thống kê 519.2076 / G116 / 2002           17.400  5
142 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê 519.2076 / Qu600           11.000  2
143 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116             9.200  3
144 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116             5.800  3
145 Bài tập  thống kê 519.2076 / Th116           19.500  4
146 Bài tập xác suất   519.2076 / Th116 / 2010           13.500  3
147 Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính và rời rạc) 519.3 / Ngh301 / 1998             9.700  3
148 Quy hoạch toán học 519.3 / Tr300           58.000  2
149 Phân tích số liệu & tạo biểu đồ bằng R (Hướng dẫn thực hành) 519.50285 / T502           42.000  2
150 Bài tập thống kê 519.5076 / Th116           10.400  2
151 Toán rời rạc ứng dụng trong tin học 519.70785 / Gi108           47.500  1
152 Quá trình ngẫu nhiên (Tích phân & phương trình vi phân ngẫu nhiên) 515.3/Đ104/P.1            13.000 2
153 Quá trình ngẫu nhiên (Các phép toán malliavin)  515.3/Đ104/P.2           20.000  2