• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Nhân sự Bộ môn Vật Lý

   

 

 

 dhdau

 

...chi tiết...

PGs.TS. DƯƠNG HIẾU ĐẨU   mã CB:  00010
Giảng viên chính. Chuyên ngành ĐỊA VẬT LÝ – VẬT LÝ ỨNG DỤNG

Trưởng Bộ môn - Trưởng chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        ĐT: 01277 270 899

Website:

 

ntphong

 

...chi tiết...

PGs.TS. NGUYỄN THANH PHONG  mã CB: 1075

Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT và VẬT LÝ TOÁN

Trưởng chuyên ngành Vật lý Lý thuyết
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 01258 978355

Website:

 

...chi tiết...

TS. HÙYNH THANH TUẤN   mã CB: 0013

Giảng viên.  Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: Mob: 0199 299 3681

 

 

nttien 

...chi tiết...

PGs.TS. NGUYỄN THÀNH TIÊN   mã CB: 1108

Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT và VẬT LÝ TOÁN

Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và Thiết bị
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0907 851 285.

Website: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nguyen-thanh-tien-science

 

nttuan

...chi tiết...

TS. NGUYỄN TRÍ TUẤN   mã CB:1076 
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0919 208 262

Website:

 

...chi tiết...

ThS. NGUYỄN VĂN HỢP     mã CB: 1109
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0955 056 775

Website:

 

 

ntkchi

 

...chi tiết...

NCS. NGUYỄN THỊ KIM CHI     mã CB:  1250
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0909 204 461

Website:

 

...chi tiết...

NCS. ĐẶNG LONG QUÂN    mã CB:  1601
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 09…..

Website:

 

tymi 

...chi tiết...

ThS. TRẦN YẾN MI     mã CB: 1600
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0908 500 579

Website:

 

...chi tiết...

ThS. TRẦN THỊ NGỌC THẢO     mã CB:1740 
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0987 053 282

Website:

 

ntkngan

...chi tiết...

NCS. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN     mã CB:1847 
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0918 834 697 - 0685144171

Website:

 

 ptbthao 

...chi tiết...

ThS. PHẠM THỊ BÍCH THẢO     mã CB: 1848
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0939 733 001

Website:

 

...chi tiết...

NCS. HUỲNH THỊ TRANG ĐÀI     mã CB:  1970
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 09…..

Website:

 

 nthong   

...chi tiết...

NCS. NGUYỄN THỊ HỒNG     mã CB:  2243
Giảng viên. Chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ĐT: 0939 639 188

Website:

 

KTV.TRẦN VĂN GIỎI     mã CB:  1151

LÊ THÙY TRANG     mã CB:  1115

Nhân viên PTH