• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỂ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

Căn cứ vào quyết định 1678/QĐ/ĐHCT-QLKH của Trường ĐHCT và nhu cầu về hoạt động NCKH của đơn vị, Trưởng Khoa KHTN quyết định ban hành Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp Trường, với những nội dung như sau:

1. Đăng ký và xét chọn đề tài

2. Thực hiện đề tài

3. Nghiệm thu đề tài

   

1. ĐĂNG KÝ VÀ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI

Bước

Nội dung

TG dự kiến

Thực hiện

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Thông báo đăng ký đề tài

Tháng 2-3

Trợ lý NCKH

 

Trợ lý NCKH gửi email thông báo đến toàn thể CBVC Khoa

2

Gửi hồ sơ đăng ký đề tài

Tháng 3-4

Tác giả

Mẫu 1   

Mẫu 2

Tác giả gửi email và bản in cho trợ lý NCKH

3

Xét duyệt cấp Khoa

Tháng 4-5

Hội đồng Khoa

Mẫu 3

Thư ký hội đồng gửi các yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) đến tác giả bằng email.

4

Chuyển kết quả xét duyệt và các hồ sơ liên quan về Phòng QLKH

Tháng 4-5

Trợ lý NCKH

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Trợ lý NCKH tổng hợp các hồ sơ, trình BCN Khoa ký duyệt.

5

Bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn cấp Trường

 

Tác giả

 

Trợ lý NCKH gửi email thông báo đến tác giả ngày, giờ và địa điểm cụ thể.

6

Xét duyệt cấp Tiểu ban chuyên môn

 

Tiểu ban chuyên môn

   

7

Xét duyệt cấp Trường

 

Thường trực HĐ Trường

   

8

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài

 

Trợ lý NCKH

 

Trợ lý NCKH gửi email thông báo đến toàn thể CBVC Khoa.

 

2. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Bước

Nội dung

TG dự kiến

Thực hiện

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Ký hợp đồng thực hiện đề tài

Tháng 2-3

Tác giả, BGH

Mẫu 4

Tác giả ký kết với BGH thông qua Phòng QLKH

2

Tạm ứng kinh phí lần 1

Tháng 4

Tác giả, PTV

Mẫu 5

Kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.

3

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cho Phòng QLKH

Tháng 6-7

Tác giả

Mẫu 7

Kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.

4

Thanh toán hoàn tạm ứng kinh phí lần 1

Tháng 7

Tác giả, PTV

Mẫu 6

Kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.

5

Tạm ứng kinh phí lần 2

Tháng 7-8

Tác giả, PTV

Mẫu 5

Kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.

6

Thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài

Tháng 12

Tác giả, PTV

Mẫu 6

Kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.

 

3. NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Bước

Nội dung

Thực hiện

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Gửi cho phòng QLKH:

-  Đơn xin nghiệm thu đề tài

-  Báo cáo tổng kết đề tài (01 quyển)

Tác giả

Mẫu 8

Mẫu 9

 

2

Nhận quyết định nghiệm thu đề tài (BGH ký) từ phòng QLKH

Tác giả

   

3

Tổ chức nghiệm thu:

- Gửi cho các thành viên hội đồng nghiệm thu: (1) Quyết định nghiệm thu, (2) Báo cáo tổng kết đề tài, (3) Mẫu phiếu đánh giá nghiệm thu, và (4) Mẫu phiếu nhận xét kết quả đề tài.

 

- Thống nhất với các thành viên hội đồng về địa điểm và thời gian báo cáo nghiệm thu.

- Thông báo địa điểm và thời gian báo cáo cho:

* Ban Chủ nhiệm và Trợ lý NCKH Khoa.

* Phòng QLKH ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Tác giả

Mẫu 9

Mẫu 10

Mẫu 11

 

-Tác giả tổ chức nghiệm thu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định.

 

-Trưởng Khoa lên lịch tuần thông báo sự kiện.

4

Hoàn thành nghiệm thu:

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài theo góp ý của hội đồng nghiệm thu.

- Nộp về Phòng QLKH:

* 03 quyển báo cáo tổng kết đề tài.

* 01 CD ghi nội dung của báo cáo tổng kết

* 03 biên bản nghiệm thu

* 05 phiếu đánh giá nghiệm thu

* 05 phiếu nhận xét kết quả đề tài

- Gửi cho Trợ lý NCKH:

* Biên bản nghiệm thu (01 bản sao, Mẫu 12)

* Thông tin kết quả NC (01 bản sao, Mẫu 14)

Tác giả

Mẫu 9

Mẫu 10

Mẫu 11

Mẫu 12

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo cáo nghiệm thu