Xem đường link thu học phí trễ hạn học kỳ 1 (16-17)

http://gs.ctu.edu.vn/?p=5335

Thông báo lần 2 việc đóng học phí, học ngoài giờ học kỳ 2 (15-16)

Thông báo 2260

Danh sách