• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 11/9/2017 ĐẾN 17/9/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

11/9/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHTN

BGH-TVĐU: Ô. Tính. TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng chuyên đề KKHTN

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Bộ môn GDTC

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTCCB

Tại: Hội trường Bộ môn GDTC

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ VNC&PT CNSH

BGH-TVĐU: Ô. Toàn. TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng 106, VNC&PT CNSH

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ TTTT&QTM

BGH: Ô. Xê. TP: CĐ Trường, PQTTB

Tại: Văn phòng TTTT&QTM

16g00: Họp Hội đồng xét tuyển Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao (phương án B)

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Xê

TP: PĐT, PCTSV, VNC&PTCNSH, KTS, KKT, KNN, KCNTT&TT, KCN, PKHTH, PTT-PC, PTV, TTĐGNLNN

Tại: Phòng họp 2

 

13g15: Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa

Tại: Phòng chuyên đề KKHTN

TP: Toàn thể CCVC-NLĐ Khoa

 

Thứ Ba

12/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Kinh tế

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Kinh tế

9g30: Làm việc với Tư vấn về kế hoạch mua sắm thiết bị và hồ sơ mời thầu

BGH: Ô.Tính,

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

 

13g30: BCH Đảng bộ Trường ĐHCT để bàn về công tác tổ chức

Tại: Hội trường BGH

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa CNTT&TT

BGH-TVĐU: Ô. Xê. TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PTCCB, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường II, KCNTT&TT

14g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường KNN

13g30: BCH Đảng bộ Trường ĐHCT để bàn về công tác tổ chức

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

 

Thứ Tư

13/9/2017

8g00: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực nông nghiệp - Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm CGCN&DV

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PQTTB, PTCCB, PTV, PQLKH

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực Môi trường - Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính. TP: Hội đồng theo QĐ

Tại: Phòng họp 2

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng Đào tạo

BGH: Ô. Xê. TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng Tài vụ

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 3
15g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Sau Đại học

BGH-TVĐU: Bà Hiền. TP: CĐ, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp KSĐH

15g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa NN&SHƯD

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường B007 , KNN&SHƯD

 

Thứ Năm

14/9/2017

7g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực nông nghiệp - Dự án ODA (tt)

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Khia giảng năm học 2017-2018, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐ Kinh tế - KT Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn. Tại: Trường CĐ Kinh tế - KT Cần Thơ

9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng HTQT

BGH: Ô. Dũng. TP: CĐ Trường

Tại: Văn phòng Phòng HTQT

 

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng QLKH

BGH: Bà Hiền. TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực Thủy sản - Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực Thủy sản - Dự án ODA

Tại: Phòng họp 2

Cô Huê

 

Thứ Sáu

15/9/2017

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Công nghệ

BGH-TVĐU: Ô. Xê. TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường KCN

7g30: Họp các ứng viên đăng ký xét GS/PGS năm 2017

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Phương  

TP: HĐCDGSCS, tất cả ứng viên GS/PGS

Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp nội bộ thường niên BĐH và BCN Chương trình VLIR VN mạng lưới phía Việt Nam (LSCM)

BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương. TP: PQLKH, theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ TT. Ngoại ngữ

BGH: Ô. Dũng. TP: CĐ, TTCGCN&DV, PQTTB

Tại: Văn phòng TTNN, Khu I

8g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Phát triển Nông thôn

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng 102, K.Phát triển Nông thôn

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA

7g30: Họp các ứng viên đăng ký xét GS/PGS năm 2017

TP: Cô Huê và các Thầy, Cô là ứng viên xét PGS năm 2017

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa KHCT

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng họp KKHCT

13g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa DBDT

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng họp KDBDT

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm LKĐT

BGH: Ô. Toàn

TP: CĐ Trường, PTV, TTCGCN&DV

Tại: VP. Trung tâm LKĐT

15g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Ban QLDA ODA

BGH: Ô. Tính

TP: CĐ Trường, PQTTB, PHTQT, PTV

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Bảy

16/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Thủy sản

BGH-TVĐU: Bà Hiền. TP: CĐ, PĐT, KSĐH,  PQLKH, PQTTB, PTCCB

Tại: Hội trường Khoa Thủy sản

 

 

 

Chủ Nhật

17/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHXH&NV

BGH: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa KHXH&NV ( lầu 2).

 

 

 

 Ghi chú:  

Ngày 11-14/9/2017: Khoa làm việc với đoàn GS và SV Viện Công nghệ Kyoto – Nhật Bản