• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa Khoa học Tự nhiên.

Thời gian: 18 giờ ngày 17/02/2017.

Địa điểm: Hội trường Lớn.

Kế hoạch hội diễn chi tiết xem tại đây