• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN

Thời gian: 8 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Phòng 206/KH - Khoa Khoa học Tự nhiên

Tóm tắt báo cáo:

1.  Báo cáo viên: Ts. Nguyễn Hữu Khánh

  - Tên bài báo cáo khoa học: Mô hình mờ cho sự lan truyền mã độc hại trên hệ thống mạng

  - Tóm tắt nội dung báo cáo:

Báo cáo trình bày mô hình mờ SIEQR cho sự lan truyền của mã độc hại trên hệ thống mạng. Chúng tôi so sánh số sinh sản cơ sở R0 và số sinh sản cơ sở mờ Rvà chỉ ra khi nào chúng đồng nhất và khi nào chúng khác nhau. Mô hình mờ nghiên cứu trên 3 mức lan truyền (thấp - trung bình - cao) giúp ta hiểu được một cách cụ thể  hành vi tấn công của mã độc và có chiến lược kiểm soát thích hợp. Khảo sát số bằng các phần mềm toán học giúp ta mô phỏng mô hình và khẳng định tính đúng đắn của phân tích lý thuyết.

2.  Báo cáo viên:  Ts. Võ Văn Tài

  - Tên bài báo cáo khoa học:  Một số kết quả liên quan đến xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes.

 - Tóm tắt nội dung báo cáo:

Báo cáo trình bày một số kết quả về xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes. Các kết quả này được thiết lập theo hai hướng: Tìm hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cho xác suất tiên nghiệm khi phân loại hai tổng thể và xây dựng thuật toán tìm xác suất tiên nghiệm cho trường hợp nhiều hơn hai tổng thể. Những kết quả đề xuất được so sánh với các phương pháp truyền thống, qua những áp dụng số cụ thể để minh chứng cho những ưu điểm.

3. Báo cáo viên: Ts. Lâm Hoàng Chương

  - Tên bài báo cáo khoa học:  Định lý giới hạn trung tâm cho xích Markov dừng xuất phát tại một điểm

  - Tóm tắt nội dung báo cáo:

Báo cáo chứng minh cho sự tồn tại của định lý giới hạn trung tâm cho xích Markov dừng xuất phát tại một điểm. Phương pháp được sử  dụng đó là: Từ xích Markov gốc ban đầu ta phân tích chúng ra thành hai thành phần là Martingale và phần dư, trong đó phần Martingale thỏa định lý giới hạn trung tâm của Brown (1971) và phần dư không đáng kể. Ngoài ra, các kết quả liên quan đến định lý Ergocdic điểm của Birkhoff (1931) cũng được sử dụng trong bài chứng minh