• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Tên báo cáo: "Nghiên cứu sự tương tác của cisplatin và một dẫn xuất chứa N bất đối xứng của nó với guanine và guanosine bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ".
Báo cáo viên: TS. Phạm Vũ Nhật.
Thời gian báo cáo (dự kiến): 9h30 ngày 13/5/2015.
Tại Phòng Chuyên đề.

Tóm lược

Trong nghiên cứu này, sự tương tác giữa các sản phẩm thủy phân của cisplatin và một số dẫn xuất bất đối xứng của nó với guanine và guanosine được khảo sát một cách hệ thống bằng các phương pháp tính toán hóa học lượng tử. Lý thuyết phiếm hàm mật độ (B3LYP) kết hợp với các bộ cơ sở phù hợp tương quan (cc-pVTZ và cc-pVTZ-PP) được sử dụng để khảo sát các tham số nhiệt động, cấu trúc điện tử, đặc điểm liên kết, tính chất quang phổ,... trên một loạt các cấu trúc khác nhau, thay vì sử dụng các phương pháp thực nghiệm truyền thống. Kết quả tính toán cho thấy liên kết H đóng vai trò trung tâm trong việc ổn định liên kết giữa cisplatin cũng như các dẫn xuất của nó với guanine và guanosine. Điện tích được dịch chuyển từ nguyên tử H sang nguyên tử O6 khi liên kết hyđro được hình thành. Điểm đáng lưu ý khác là sự thay thế các phối tử ammine trong cisplatin bởi những nhóm có kích thước lớn như iPram và Hpz làm cho sự tương tác giữa PtII với guanine và guanosine trở nên ôn hòa hơn.

 Abstract

In this work, interactions of hydrolysis products of cisplatin and some asymmetric derivatives with biological molecules such as guanineand guanosine are systematically examined for the first time using quantum chemical teniques. The density functional B3LYP method in conjunction with correlation-consistent basis sets, i.e. cc-pVTZ for non-metals and cc-pVTZ-PP for platinum, are employed to investigate thermodynamic parameters, electronic structures, bonding characteristics and spectoscopic properties of various systems, instead of using traditional techniques. Our computed results show that the interactions are dominated by electrostatic effects, namely hydrogen bonding, and there exists a flow charge from H atoms of ligands to O6 of guanine. Another remarkable finding is that the repalcement of ammine groups by larger ones accompanies with a significantly moderate reaction of PtII with both guanine and guanosine.