• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

       Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-ĐHCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các thành viên sau:

        01. TS. Ngô Thanh Phong, Phó Trưởng khoa                   - Chủ tịch Hội đồng

        02. TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trưởng bộ môn                   - Thư ký Hội đồng

        03. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa                    - Ủy viên

        04. PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên, Phó Trưởng khoa        - Ủy viên

        05. PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu, Trưởng bộ môn               - Ủy viên

        07. ThS. Bùi Tấn Anh, Trưởng bộ môn                             - Ủy viên

        08. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng bộ môn           - Ủy viên

        Hội đồng Khoa có chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức, nhân sự; Kế hoạch sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ; Quản lý công chức, viên chức và người học theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý, sử dụng và phát triển cơ sở vật chất; Các hoạt động liên quan đến đào tạo và đảm bảo chất lượng; Các hoạt động khoa học và công nghệ; Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án;...Hội đồng họp ít nhất 3 tháng 1 lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.