• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Đảng bộ - Thông báo

- Đại hội Chi bộ Toán: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 08/12/2014, tại phòng Chuyên đề.

- Đại hội Chi bộ Sinh: lúc 14 giờ, ngày 12/12/2014, tại phòng Chuyên đề.

- Đại hội Chi bộ Tin: lúc 8 giờ, ngày 13/12/2014, tại phòng Chuyên đề.

- Đại hội Chi bộ Sinh viên: lúc 18 giờ, ngày 13/12/2014, tại phòng Chuyên đề.

- Đại hội Chi bộ Hóa: lúc 14 giờ, ngày 19/12/2014, tại phòng Chuyên đề.

- Đại hội Chi bộ Lý: lúc 14 giờ, ngày 20/12/2014, tại phòng Chuyên đề.