• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Lịch học - Lịch thi Sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC
     Tuần 2 Từ 04/01/16 đến 09/01/16
Chuyên ngành Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Giải tích K22 Sáng
Chiều GT phức - 403/D1 GT phức - 403/D1 GT phức - 403/D2
Lý thuyết xác
suất và TKTH
K22
Sáng
Chiều
Vật lý lý thuyết K22 Sáng
Chiều
Hóa hữu cơ K22 Sáng
Chiều
Hóa lý thuyết K22 Sáng Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Chiều Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Điện hóa ứng dụng
- P.CĐ BM Hóa KKHTN
Sinh thái học K22 Sáng
Chiều