• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Hội đồng bảo vệ đề cương Cao học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG K22

Kế hoạch chi tiết xét duyệt đề cương

Mức thu bảo vệ đề cương và bảo vệ luận văn lần 2 đối với học viên cao học

TỔ CHỨC HĐ XDĐC TẠI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Vật lý lý thuyết tổ chức ngày 16/10


Hóa hữu cơ tổ chức ngày 16/10


Sinh thái học tổ chức ngày 06/11/2016 đối với HĐ thầy Hiệp làm Chủ tịch

 Các Hội đồng khác vẫn tổ chức ngày 23/10/2016


Xác suất, Giải tích (8,9/10)


Hóa lý thuyết tổ chức ngày 30/10/2016

Mẫu dành cho học viên:

1. Giấy đề nghị và mẫu kê

2. Bảng tổng hợp (lớp trưởng các chuyên ngành sử dụng)

Mẫu dành cho Hội đồng:

1. Biên bản của Hội đồng

2. Đề nghị thành viên Hội đồng