• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Hội đồng bảo vệ đề cương Cao học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG K23

Kế hoạch chi tiết xét duyệt đề cương

Mức thu bảo vệ đề cương và bảo vệ luận văn lần 2 đối với học viên cao học


Lưu ý: Thời gian theo Kế hoạch có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định của PTCN sau khi thông báo với lớp.

 

Mẫu dành cho học viên:

1. Giấy đề nghị và mẫu kê

2. Bảng tổng hợp (lớp trưởng các chuyên ngành sử dụng)

Mẫu dành cho Hội đồng:

1. Biên bản của Hội đồng

2. Đề nghị thành viên Hội đồng