• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

------------

   Đào tạo Thạc sĩ xác suất thống kê có năng lực chuyên môn vững vàng để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, … cần đến kiến thức này. Người học được trang bị một cách có hệ thống các kiến thức chuyên sâu và hiện đại về xác suất thống kê. Từ các kiến thức nhận được học viên có thể giải quyết tốt các yêu cầu của thực tế về xác suất và thống kê, có thể tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu và học tiếp chuyên ngành này ở bậc tiến sĩ.

 

Ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học

Mã ngành: 60460106

Chương trình đào tạo

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

Học phần tiên quyết

HK thực hiện

Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

1

ML605

Triết học

3

x

 

45

 

 

I, II

2

TN601

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2

x

 

30

 

 

I, II

3

 

Ngoại ngữ

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần kiến thức cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

TN626

Đại số tuyến tính

3

x

 

45

 

 

I, II

5

TN627

Giải tích hàm

3

x

 

45

 

 

I, II

6

TNT607

Lý thuyết xác suất

3

x

 

45

 

 

I, II

7

TNT601

Phần mềm toán học

2

x

 

15

30

 

I, II

8

TN629

Tôpô đại cương

2

 

x

30

 

 

I, II

9

TN751

Phương pháp tính

2

 

x

30

 

 

I, II

10

TNT602

Lý thuyết độ đo và tích phân

2

 

x

30

 

 

I, II

11

TNT603

Giải tích ngẫu nhiên

2

 

x

30

 

 

I, II

12

TNT608

Phân phối xác suất

2

 

x

30

 

 

I, II

13

TNT609

Phương pháp số trong thống kê

2

 

x

30

 

 

I, II

Cộng: 17TC (Bắt buộc: 11TC; Tự chọn:6TC)

Học phần chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

14

TN660

Quá trình ngẫu nhiên

3

x

 

45

 

 

I, II

15

TN752

Thống kê ứng dụng

3

x

 

45

 

 

I, II

16

TN654

Thống kê nâng cao

3

x

 

45

 

 

I, II

17

TN656

Xử lý số liệu thống kê

3

x

 

30

30

 

I, II

18

TN657

Thống kê nhiều chiều

3

x

 

45

 

 

I, II

19

TNT604

Phương pháp Bayes

3

x

 

45

 

 

I, II

20

TN655

Phân loại và nhận dạng thống kê

3

 

x

45

 

 

I, II

21

TN658

Lý thuyết độ tin cậy

3

 

x

45

 

 

I, II

22

TN661

Các định lý giới hạn

3

 

x

45

 

 

I, II

23

TN740

Mô hình dự báo

3

 

x

45

 

 

I, II

24

TNT605

Toán tài chính

2

 

x

30

 

 

I, II

25

TNT606

Ước lượng tham số cho các quá trình ngẫu nhiên

2

 

x

30

 

 

I, II

26

TNT611

Phổ của toán tử tuyến tính trong lý thuyết xác suất

2

 

x

30

 

 

I, II

27

TNT610

Chuyên đề xác suất thống kê

2

 

x

30

 

 

I, II

Cộng: 28TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn:10TC)

Học phần tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

28

TNT900

Luận văn tốt nghiệp

10

x

 

 

 

 

I, II

Tổng cộng

60

44

16