• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

------------ 

             Chương trình đào tạo trang bị cho người học kiến thức nâng cao về Giải tích và kiến thức chuyên sâu  về các lĩnh vực Giải tích hàm, Giải tích phức, Phương trình vi phân, Lý thuyết tối ưu, Giải tích số. Qua quá trình đào tạo, người học có khả năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giải tích toán học; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu, có kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. Người học có đủ khả năng để tiếp tục học tập theo chương trình đào tạo sau đại học hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.

Ngành: Toán Giải tích

Mã ngành: 60460102

Chương trình đào tạo

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

Học phần tiên quyết

HK thực hiện

Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

1

ML605

Triết học

3

x

 

45

 

 

I, II

2

TN601

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2

x

 

30

 

 

I, II

3

 

Ngoại ngữ

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần kiến thức cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

TN626

Đại số tuyến tính

3

x

 

45

 

 

I, II

5

TN627

Giải tích hàm

3

x

 

45

 

 

I, II

6

TN628

Tin học ứng dụng - Toán

2

x

 

15

30

 

I, II

7

TN633

Phương trình vi phân

3

x

 

45

 

 

I, II

8

TN629

Tôpô đại cương

2

 

x

30

 

 

I, II

9

TN630

Toán rời rạc

2

 

x

30

 

 

I, II

10

TN749

Giải tích trên đa tạp

2

 

x

30

 

 

I, II

11

TNT603

Giải tích ngẫu nhiên

2

 

x

30

 

 

I, II

12

TNT614

Mô hình toán học

2

 

x

30

 

 

I, II

13

TNT615

Qui hoạch tuyến tính

2

 

x

30

 

 

I, II

Cộng: 17TC (Bắt buộc: 11TC; Tự chọn:6TC)

Phần kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

14

TN631

Giải tích thực

3

x

 

45

 

 

I, II

15

TN632

Giải tích hàm nâng cao

3

x

 

45

 

 

I, II

16

TN634

Phương trình đạo hàm riêng

3

x

 

45

 

 

I, II

17

TN635

Giải tích số

3

x

 

45

 

 

I, II

18

TN636

Giải tích lồi và ứng dụng

3

x

 

45

 

 

I, II

19

TNT619

Giải tích phức

3

x

 

45

 

 

I, II

20

TN738

Giải tích biến phân

3

 

x

45

 

 

I, II

21

TNT616

Hệ động lực

3

 

x

45

 

 

I, II

22

TN638

Tối ưu tuyến tính

3

 

x

45

 

 

I, II

23

TN640

Phương pháp phần tử hữu hạn

3

 

x

45

 

 

I, II

24

TNT612

Quy hoạch phi tuyến

2

 

x

30

 

 

I, II

25

TNT613

Chuyên đề giải tích

2

 

x

30

 

 

I, II

26

TNT618

Phương trình vi phân nâng cao

2

 

x

30

 

 

I, II

27

TNT617

Thuật toán vi phân nâng cao

2

 

x

30

 

 

I, II

Cộng: 28TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn:10TC)

Phần luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

28

TNT900

Luận văn tốt nghiệp

10

x

 

 

 

 

I, II

Tổng cộng

60

44

16