• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Sinh thái học

Mã ngành: 60420120

 

 Chương trình đào tạo

 

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

Học phần tiên quyết

HK thực hiện

Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

1

ML605

Triết học

3

3

 

45

 

 

I, II

2

TN601

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2

2

 

30

 

 

I, II

3

 

Ngoại ngữ

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần kiến thức cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

TN711

Sinh thái học cơ bản

3

x

 

45

 

 

I, II

5

TN703

Sinh học phân tử

2

x

 

30

 

 

I, II

6

TS606

Sinh học tế bào

2

x

 

30

 

 

I, II

7

TN713

Độc chất học sinh thái

2

x

 

30

 

 

I, II

8

TNS604

Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu

3

x

 

30

30

 

I, II

9

TNS607

Hóa học sinh thái

3

 

x

45

 

 

I, II

10

TNS608

Di truyền học

3

 

x

45

 

 

I, II

11

TNS609

Hóa học hợp chất thiên nhiên và hoạt tính sinh học

3

 

x

45

 

 

I, II

12

TNS610

Nguyên lý cơ bản của Công nghệ sinh học

3

 

x

45

 

 

I, II

13

TN706

Sinh học rong và ứng dụng

3

 

x

30

30

 

I, II

Cộng: 18TC (Bắt buộc: 12TC; Tự chọn:6TC)

Học phần chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

14

TN712

Sinh thái học ứng dụng

3

x

 

45

 

 

I, II

15

TN705

Tài nguyên thực vật

3

x

 

30

30

 

I, II

16

TN745

Vi sinh môi trường

3

x

 

30

30

 

I, II

17

TNS601

Sinh thái bệnh học

2

x

 

30

 

 

I, II

18

TN708

Bảo tồn sinh học và phát triển bền vững

2

x

 

30

 

 

I, II

19

TNS617

Sinh thái học vi sinh vật

3

x

 

45

 

 

I, II

20

TNS602

Đối khánh sinh học

2

x

 

30

 

 

I, II

21

TNS612

Bảo tồn tài nguyên đất

3

 

x

45

 

 

I, II

22

TN707

Cố định đạm sinh học

3

 

x

30

30

 

I, II

23

MT601

Sinh thái đất ngập nước

3

 

x

45

 

 

I, II

24

TNS613

Sinh thái học thực vật

3

 

x

45

 

 

I, II

25

TNS614

Sinh thái học động vật

3

 

x

45

 

 

I, II

26

TNS615

Điều khiển giới tính và sinh sản động vật

3

 

x

45

 

 

I, II

Cộng: 27TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn:9TC)

Học phần tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

27

TNS900

Luận văn tốt nghiệp

10

x

 

 

 

 

I, II

Tổng cộng

60

45

15