• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã ngành: 60440119

Chương trình đào tạo

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

Học phần tiên quyết

HK thực hiện

Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

1

ML605

Triết học

3

x

 

45

 

 

I, II

2

TN601

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2

x

 

30

 

 

I, II

3

 

Ngoại ngữ

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần kiến thức cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

TNH608

Hóa lượng tử

3

x

 

45

 

 

I, II

5

TNH617

Các phương pháp quang phổ

3

x

 

60

 

 

I, II

6

TNH610

Hóa vô cơ nâng cao

3

x

 

45

 

 

I, II

7

TNH613

Hóa lý polymer

3

x

 

45

 

 

I, II

8

TN617

Hóa học xử lý môi trường

3

 

x

45

 

 

I, II

9

TN604

Hóa học hữu cơ chuyên sâu

3

 

x

45

 

 

I, II

10

TN624

Hóa học lập thể

3

 

x

45

 

 

I, II

11

TN625

Hóa học xanh

3

 

x

45

 

 

I, II

Cộng: 18TC (Bắt buộc: 12TC; Tự chọn:6TC)

Phần kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

12

TN612

Hóa lý xúc tác và các phương pháp điều chế chất xúc tác

3

x

 

45

 

 

I, II

13

TN616

Phân tích chất lượng thực phẩm

3

x

 

45

 

 

I, II

14

TN615

Điện hóa ứng dụng

3

x

 

45

 

 

I, II

15

TNH616

Ứng dụng lý thuyết nhóm trong hóa học

3

x

 

45

 

 

I, II

16

TN612

Hóa học tính toán

3

x

 

30

30

 

I, II

17

TN613

Kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích hóa học

3

x

 

45

 

 

I, II

18

TNH614

Vật liệu nano và ứng dụng

3

 

x

45

 

 

I, II

19

TNH615

Vật liệu composite

3

 

x

45

 

 

I, II

20

TNH618

Tinh thể học

3

 

x

45

 

 

I, II

21

TNH611

Các kỹ thuật phân tích bề mặt

3

 

x

45

 

 

I, II

22

TNH619

Lý thuyết phiếm hàm mật độ

3

 

x

45

 

 

I, II

23

TNH620

Hóa học vật liệu

3

 

x

45

 

 

I, II

Cộng: 27TC (Bắt buộc: 18TC; Tự chọn:9TC)

Phần luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

24

TNH900

Luận văn tốt nghiệp

10

10

 

 

 

 

I, II

Tổng cộng

60

45

15