• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Hóa Hữu cơ

Mã ngành: 60440114

Chương trình đào tạo

 

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Số tiết LT

Số tiết TH

Học phần tiên quyết

HK thực hiện

Phần kiến thức chung

 

 

 

 

 

 

 

1

ML605

Triết học

3

x

 

45

 

 

I, II

2

TN601

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2

x

 

30

 

 

I, II

3

 

Anh văn (Theo quy định chung)

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần kiến thức cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

TNH621

Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa

3

x

 

45

 

 

I, II

5

TN604

Hóa học hữu cơ chuyên sâu

3

x

 

45

 

 

I, II

6

TN624

Hóa học lập thể

3

x

 

45

 

 

I, II

7

TNH617

Các phương pháp quang phổ

3

x

 

45

 

 

I, II

8

TNH622

Hóa học và các hợp chất dị vòng

3

 

x

45

 

 

I, II

9

TNH616

Ứng dụng lý thuyết nhóm trong hóa học

3

 

x

45

 

 

I, II

10

TN610

Hóa học cao phân tử

3

 

x

45

 

 

I, II

11

TNH610

Hóa vô cơ nâng cao

3

 

x

 

 

 

I, II

Cộng: 18TC (Bắt buộc: 12TC; Tự chọn:6TC)

Phần kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

12

TN606

Tổng hợp hữu cơ

3

x

 

45

 

 

I, II

13

TN608

Hóa học các hợp chất tự nhiên

3

x

 

45

 

 

I, II

14

TN619

Tổng hợp hữu cơ hiện đại

3

x

 

45

 

 

I, II

15

TN620

Tách chiết và phân lập hợp chất thiên nhiên

3

x

 

45

 

 

I, II

16

TN622

Tổng hợp hữu cơ pha rắn

3

x

 

45

 

 

I, II

17

TN625

Hóa học xanh

3

x

 

45

 

 

I, II

18

TN621

Các phương pháp tổng hợp thuốc và kỹ thuật báo chế

3

 

x

45

 

 

I, II

19

TNH602

Hóa học Sinh thái

3

 

x

45

 

 

I, II

20

TNH603

Các phương pháp thử nghiệm sinh học

3

 

x

45

 

 

I, II

21

TNH604

Hóa sinh học ứng dụng

3

 

x

45

 

 

I, II

22

TNH605

Hóa học carbohydrate

3

 

x

45

 

 

I, II

23

TNH606

Kỹ thuật hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm

3

 

x

45

 

 

I, II

24

TNH607

Xúc tác sinh học và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ

3

 

x

45

 

 

I, II

25

TNH618

Tinh thể học

3

 

x

45

 

 

I, II

26

TN617

Hóa học xử lý môi trường

3

 

x

45

 

 

I, II

Phần luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

27

TNH900

Luận văn tốt nghiệp

10

10

 

 

 

 

I, II

Tổng cộng

60

45

15