• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo Sinh viên hết thời gian tối đào tạo

- Danh sách 1: Danh sách sinh viên dự kiến hết thời gian tối đa đào tạo tính đến hết năm học 2016 - 2017.
- Danh sách 2: Danh sách sinh viên dự kiến hết thời gian tối đa đào tạo tính đến hết năm học 2017 - 2018.

Thông báo chi tiết --->>>