• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

BIỂU MẪU DỰ TOÁN THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM

Mẫu 1 & 1.1: Các số liệu cở bản của đơn vị dự toán

Mẫu 2: Dự toán kinh phí năm...

Mẫu 3, 3.1, 3.2, 3.3: Thuyết minh dự toán năm...

Mẫu 4: Dự toán kinh phí điều chỉnh năm...

Mẫu 5 & 5.1: Thuyết minh dự toán kinh phí điều chỉnh năm

Mẫu 6: Báo cáo thực hiện dự toán kinh phí năm

Mục lục ngân sách có liên quan

BIỂU MẪU MUA SẮM VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN

Biểu 01: Kế hoạch mua sắm thiết bị - máy móc lẻ bổ sung

Biểu 02: Đề cương dự án đầu tư thiết bị đào tạo

Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư của dự án (kèm theo biểu 02)

Biểu 03: Kế hoạch sửa chữa thiết bị - máy móc

Biểu 04: Kế hoạch sửa chữa nhà cửa - Vật kiến trúc