• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

BIỂU MẪU THANH TOÁN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

Mẫu 1: Dự toán kinh phí thực hiện

Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu 3: Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu 4: Bảng kê chứng từ thanh toán

Mẫu 5: Biên nhận tiền

Mẫu 6: Giấy nộp tiền

Mẫu 7: Danh sách nhận tiền

Mẫu 8: Bảng thanh toán tiền xe ôm

Mẫu 9: Bảng kê khoán thanh toán tiền phương tiện đi lại

Mẫu 10: Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu 1: Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 2: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 3: Hợp đồng mua sản phẩm

Mẫu 4: Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm